Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning (HAREC)

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

HAREC - Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning bildades 1997 för att främja och samordna vetenskapliga insatser på handikappområdet. Handikapp- och rehabiliteringsforskningen vid universitet och högskolor i södra Sverige är omfattande och dynamisk. Forskningen spänner över ett vitt spektrum av forskningsfält och drivs av högt kvalificerade seniora forskare, men också av många yngre doktorander. HAREC för samman skilda forskningsområden som juridik, medicin, samhällsvetenskap, teknik och vårdvetenskap.

Forskning

HAREC arbetar för att föra ut forskningen till brukare och andra intressenter. Bl a arrangeras Handikappforskningens Dag en gång om året. Genom HAREC:s brukarpanel som består av representanter för handikapprörelsen och med denna förs en ständig dialog.