Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1957
 2. Lunds domkyrka under romansk tid

  Cinthio, E., 1957, Lund: CWK Gleerup. 222 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. 1960
 4. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. 1961
 6. Simris II : Bronze age problems in the light of the Simris excavation

  Stjernquist, B., 1961, [Publisher information missing]. 173 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 7. 1963
 8. De septem sacramentis : en sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400

  Andrén, C-G., 1963, [Publisher information missing]. 249 s. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. 1966
 10. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. 1967
 12. Ciste a cordoni (Rippenzisten) : Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol

  Stjernquist, B., 1967, [Publisher information missing]. 267 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. Gud -halvgud -människa. En motivstudie i Hjalmar Gullbergs Gudasaga

  Anders Palm, 1967, I : Svensk litteraturtidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Internal juncture in Swedish

  Gårding, E., 1967, CWK Gleerup.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 15. 1968
 16. Centrala gränsvärdessatsens historia

  Jan-Olof Svantesson, 1968, Några drag ur den matematiska statistikens historia. Lindgren, G. (red.). Department of Mathematical Statistics, Lund University, s. 10-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. De militära kommandoordens utveckling i svenskan i kontinentaleuropeisk belysning: med en exkurs om komandoord m.m. hos Bellman

  Jan Einarsson, 1968, Lund: Studentlitteratur AB. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. 1969
 19. Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen : mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist

  Stjernquist, B., 1969, [Publisher information missing]. 218 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926.

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 1969, ICA-förlaget.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: B : andra omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 18)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. 1970
 24. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva : utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans

  Olsson, B. (red.), 1970, [Publisher information missing]. 220 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 62)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

  Olsson, B., 1970, [Publisher information missing]. 236 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 63)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. 1971
 27. A spectrographic study of allophonic variation and vowel reduction in West Greenlandic Eskimo.

  Wood, S. A. J., 1971, (Working papers / Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 28. Bokkunden – basdata, kundaktivitet i bokhandeln, allmänna bok- och bokhandelsvanor

  Stjärne-Nilsson, K. & Svensson, B. S., 1971, Svensk Bokhandel, 41, s. 1240-1245.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Die Megalithgräber von Hagestad : zur Problematik von Grabbauten und Grabriten

  Strömberg, M., 1971, [Publisher information missing]. 396 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Sammanträdet som talsituation

  Jan Einarsson, 1971, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. 1972
 32. Analys av Bibliotekstjänsts sambindningslistor och deras roll för bibliotekens bokinköp

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Försök med bibliotek : Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande. Litteraturutredningens biblioteksstudier, SOU 1972:61.. Litteraturutredningen, SOU 1972:61, Utbildningsdepartementet. Allmänna förlaget., s. 157-183

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Bibliotekens bokinköp via Bibliotekstjänst : analys av Bibliotekstjänsts beställningsstatistik och sambindningshäften

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Litteraturutredningen. Göran, L. (red.). Fritzes

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. En hypotes om syntaktiska egenheter hos spontant och planerat tal

  Jan Einarsson, 1972, Svenskans beskrivning, 6: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6. Umeå [2-3 oktober] 1970 = The description of Swedish, 6 : proceedings of the Sixth meeting for discussion of problems of the description of Swedish : [2-3 Oktober] 1970. Umeå: Umeå University, (Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Norrköpings tidningar 1880-98 : en innehållsanalytisk pilotstudie

  Oscarsson, I. & Per Rydén, 1972, Lund University. 97 s. (Press & litteratur, 0347-4313 ; 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. 1973
 38. Slavica Lundensia 1

  Durovic, L. (red.), 1973, [Publisher information missing]. 140 s. (Slavica Lundensia; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 39. Speech tempo

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 40. The Reality of the Imaginary: The Surrealist View

  Sjölin, J-G., 1973, I : Aris. 1973, s. 50-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. What happens to vowels and consonants when we speak faster?

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 42. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 maj 15, Första upplagan uppl. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 43. 1974
 44. Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

  Olsson, B., 1974, [Publisher information missing]. 285 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 69)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 45. Grafik och teckning

  Weimarck, T., 1974, Konst i Skåne 1954-1974. Robertson, V. & Weimack, T. (red.). Skånes Konstförening, Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. Om konst. Två essäer.

  Weimarck, T., 1974, Cavefors.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 48. Om människans värdighet : med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola

  Lindborg, R. (red.), 1974, [Publisher information missing]. 138 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 49. 1975
 50. Explanations - of what?

  Bengt Hansson, 1975, (Unpublished) Department of Philosophy, Stanford University.

  Forskningsoutput: Working paper

 51. Kring den svenska slavistikens äldsta historia

  Durovic, L. (red.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 108 s. (Slavica Lundensia; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 52. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 s. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 53. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 54. Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

  Durovic, L. (red.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 113 s. (Slavica Lundensia; vol. 3(p))

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 55. Stenåldersbosättning i Vallby

  Kristina Jennbert, 1975, Från bergslag till bondebygd, s. 205-215.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 56. Tense and lax vowels - degree of constriction or pharyngeal volume?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 57. The Establishment of Trans-Jordan in 1921

  Diab, H., 1975, I : Shu'un Filastiniyya. 50-51, Oct. - Nov., s. 269-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. The weaknesses of the tongue arching model of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 59. What is the difference between English and Swedish dental stops?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 60. 1976
 61. Anteckningar till en bild av Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, s. 13-25.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 62. Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam : (1908-1976)

  Durovic, L. (red.), 1976, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 49 s. (Slavica Lundensia; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 63. Frederick Sommer

  Sjölin, J-G. (Översättare), 1976, Kalejdoskop förlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 64. Helmtrud Nyströms flyktfåglar

  Weimarck, T., 1976, I : Kalejdoskop. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (red.) & Spång, L. G. (red.), 1976, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 91 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 66. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullberg diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 67. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 68. Män, kvinnor och språk

  Jan Einarsson, 1976, Nordiska studier i filiologi och lingvistik : festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976. Svensson, L. (red.). Studentlitteratur AB, (Nordiska studier i filiologi och lingvistik).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 69. Sommers livslinje

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, s. 43-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 70. Talbankens skriftspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 71. Talbankens talspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 72. Texterna till Fridas andra bok

  Eva Haettner Aurelius, 1976, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1976.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 73. The Introduction of the Neolithic Stone Age into the Baltic Area

  Kristina Jennbert, Welinder, S. & Wyszomirska, B., 1976, Acculturation and continuity in Atlantic Europe mainly during the neolithic period and the Bronze age : papers presented at the IV Atlantic colloquium, Ghent 1975. Laet, S. J. D. (red.). De tempel, Vol. Dissertationes archaeologicae Gandenses 16. s. 235-250

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 74. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 75. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 76. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Suedschweden. Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 176 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 77. 1977
 78. A Kammu story-listener’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1977, Curzon Press. 112 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 79. A New Dating of Berkeley's Draft Introduction

  Belfrage, B., 1977, I : Berkeley Newsletter. 1, s. 10-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 80. En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S., 1977, Svenska i verkligheten. Thavenius, J. (red.). Författarförlaget, Stockholm, s. 195-229

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. Fynd av guld och silver i Blekinge. Om ekonomi och handelskontakter under vikingatiden

  Birgitta Hårdh, 1977, Blekingeboken, 1977, s. 28-43.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 82. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160

  Eva Österberg, 1977, Bibliotecha Historica Lundensis. 308 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 83. Kritisk litteraturhermeneutik som förklaringsmodell

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 84. Litteraria

  Durovic, L. (red.), 1977, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 215 s. (Slavica Lundensia; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 85. Några försök att ställa skolans litteraturundervisning på benen

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 86. Nominalfras, socialgrupp och kön

  Jan Einarsson, 1977, Språk och samhälle: 3, Social variation i talspråkets syntax . Lund: Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 87. Studying Boundary Conflicts. A Theoretical Framework. Lund Studies in International History, 9.

  Kristian Gerner, Sven Tägil, Henrikson, G. & Johansson, R., 1977, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 88. Swedish word accents in sentence perspective

  Bruce, G., 1977, Liber. 155 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 89. The Scandinavian word accents

  Gårding, E., 1977, Liber. 116 s. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 90. 1978
 91. Aspekter på jordbrukets införande

  Kristina Jennbert, 1978, I : Kontaktstencil: organ för nordiske arkeologistudenter. 14, s. 117-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. Balzac und der Realismus

  Bauer, G. (Översättare), Kreipe, W. (Översättare) & Svensson, B. S. (Översättare), 1978, [Host publication title missing]. Oberbaum Verlag, Berlin West

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. Den arkeologiska tidsskalan

  Welinder, S. & Kristina Jennbert, 1978, Lund University: Department of Quaternary Geology. 47 s. (Department of Quaternary Geology. Läromedel 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 94. Den totala lösningen. En undersökning av det rena förnuftet.

  Gomér, A., 1978, I : Scandia. 44, 1, s. 145-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 95. Det medeltida Falsterbo : aktuella problem och undersökningar

  Lars Ersgård, 1978, I : ALE. 4, s. 1-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 96. Författarporträtt: Ernst Bloch

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, Bokcaféets månadsbulletin, 27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 97. Industriell formgivning : Sociala utopier och ideologier

  Peter, E. (Översättare) & Weimarck, T. (Översättare), 1978, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 98. Inledning

  Weimarck, T., 1978, Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier.. Selle, G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 5-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 99. Konstsociologi. Om konstens ställning i samhället – hos oss och i andra kulturer. En introduktion.

  Weimarck, T. (Översättare), 1978, Stockholm : Pan/Norstedts.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 100. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (red.) & Spång, L. G. (red.), 1978, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 161 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 101. Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

  Durovic, L. (red.), 1978, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 131 s. (Slavica Lundensia; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 102. Morgonrodnadens stridsmän : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821

  Louise Vinge, 1978, [Publisher information missing]. 232 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 73)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 103. Nordic prosody : papers from a symposium

  Gårding, E. (red.), Bruce, G. (red.) & Bannert, R. (red.), 1978, Department of Linguistics, Lund University. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 104. Notes by Berkeley on Moral Philosophy

  Belfrage, B., 1978, I : Berkeley Newsletter. 2, s. 4-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 105. Om "Det vita djuret"

  Weimarck, T., 1978, I : Kalejdoskop. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 106. Parodins dimensioner -komik, kritik eller ironi

  Eva Haettner Aurelius, 1978, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1978, 3, s. 142-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 107. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976.

  Kristian Gerner & Lars, L., 1978, Liber. 298 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 108. Recension

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Fornvännen. 73, s. 49-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 109. Statistisk grundkurs

  Jan-Olof Svantesson, 1978, Köttforskningsinstitutet, Kävlinge. (Rapport från Köttforskningsinstitutet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 110. Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier

  Jan Einarsson, 1978, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 111. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 112. The Waste Land: A Fragmentary Wholeness

  Marianne Thormählen, 1978, CWK Gleerup. 248 s. (Lund Studies in English; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 113. Till ett fotografi av Cartier-Bresson

  Sjölin, J-G., 1978, I : Kalejdoskop. 1978, 6, s. 26-39

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 114. Tongue retraction is not so useful after all

  Wood, S. A. J., 1978, (Studies in General Linguistics Presented to Bertil Malmberg by Students and Colleagues on the Occasion of his 65th Birthday (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University)).

  Forskningsoutput: Working paper

 115. Trade and Money in Scandinavian Viking Age

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1977-1978, s. 157-171

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. Two dialects of the Rmeet (Lamet) language

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1978, I : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 4, s. 5-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 117. Une machine a signifier: Essai sur la sémiologie de l'acte et la grammaire de l'énonciation

  Göran Sonesson, 1978

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 118. Utopins samtid – samtidens utopi: Ernst Blochs kritik av det utopiska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, I : Radix. 3-4, s. 112-141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. 1979
 120. A radiographic analysis of constriction locations for vowels

  Wood, S. A. J., 1979, I : Journal of Phonetics. 7, s. 25-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 121. A Summary of Berkeley's Metaphysics in a Hitherto Unpiblished Berkeleian Manuscript

  Belfrage, B., 1979, I : Berkeley Newsletter. 4, s. 1-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 122. Chinese Periodicals and Newspapers in the Stockholm University Library

  Michael Schoenhals, 1979, Stockholms universitetsbibliotek med Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 63 s. (Häften utgivna av Stockholms universitetsbibliotek; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 123. Den antiestetiska livsledan. Pär Rådström och litteraturen som bruksvara

  Anders Palm, 1979, I : Studiekamraten.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 124. Exemplet Glocksee

  Svensson, B. S., 1979, I : KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift. 11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 125. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Lund University, Department of Archaeology. 21 s. (Report series / University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 126. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum. 24 s. (Report series Institute of Archaeology; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 127. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 128. Krapperup : en medeltida borg i Skåne

  Lars Ersgård, 1979, I : ALE. 3, s. 19-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 129. Litteratur, praxis och läsarfrihet

  Björn Larsson, 1979, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 8, 2, s. 68-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 130. Momentet kristendomen i gymnasieskolan: en analys av förutsättningarna för stofförståelse

  Sven-Åke Selander, 1979, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Lunds universitet Lärarhögskolan i Malmö; vol. 1979, nr. 17)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 131. Språk och existens i Paul Ricoeurs tolkningsteori

  Rikard Schönström, 1979, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 228-235

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 132. Språkrätt : om skolans språknormer och samhällets

  Ulf Teleman, 1979, [Publisher information missing]. 180 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 133. Sueco-Polonica : materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979

  Durovic, L. (red.), 1979, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 182 s. (Slavica Lundensia; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 134. Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie

  Jan Einarsson, 1979, Könsroller i språk: 3. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, FUMS, (Rapport från Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska; vol. 75).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 135. 1980
 136. Är barn medvetna om språkliga könsskillnader?

  Jan Einarsson, 1980, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 137. Arvet från det förflutna. Sovjet på tröskeln till 80-talet.

  Kristian Gerner, 1980, Liber. 205 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 138. Bohemica et Slovaca

  Durovic, L. (red.), 1980, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 137 s. (Slavica Lundensia; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 139. Den andra verkligheten: Anteckningar till Björn Dawidssons fotografi (förord)

  Sjölin, J-G., 1980, Camera Obscura. (20 fotografier av Dawid (Björn Dawidsson))

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 140. Falsterbohalvön : en undersökning av medeltida agrar bebyggelse i sydvästra Skåne

  Lars Ersgård, 1980, I : ALE. 3, s. 14-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 141. Folk tales from Kammu II: A story-teller’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1980, Curzon Press. 185 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 142. "Fortsättning följer" : följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850

  Oscarsson, I., 1980, Liber. 281 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 143. Fotografins historia under 1900-talet

  Sjölin, J-G. (Översättare), Marianne Thormählen (Översättare) & Lars-Håkan Svensson (Översättare), 1980, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 144. Konflikt i gränseland

  Kim Salomon, 1980, Gyldendal Akademisk. 231 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 145. Modernism eller dysmorphism? Om ett bortglömt kapitel i nordisk modernism

  Anders Palm, 1980, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 2/3, s. 67-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 146. Natur, människor och levnadsförhållanden utifrån undersökningar av stenåldersboplatser i Vallby och Hjulberga

  Kristina Jennbert, 1980, Från bergslag till bondebygd, s. 149-161.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 147. "Nordisk anarkism" : Asger Jorn och projektet 10 000 års nordisk folkkonst

  Weimarck, A-C., 1980, Kalejdoskop förlag. 103 s. (Kalejdoskop)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 148. Notes on a Photograph by Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1980, Frederick Sommer at Seventy-five. A Retrospective. Glenn, C. W. & Bledsoe, J. K. (red.). California State University, Long Beach, s. 26-35

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 149. Om fotografi

  Sjölin, J-G., 1980, Kalejdoskop, 1980, 6, s. 3-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 150. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Nauclér, K., 1980, Liber.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 151. Rapport från den kinesiska FoU-delegationens resa i Sverige

  Michael Schoenhals, 1980, Styrelsen för teknisk utveckling: Internationella enheten. 58 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 152. Receptionsestetikens reception

  Björn Larsson, 1980, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 4, s. 204-205

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 153. Silent art : Rhetorical and thematic patterns in Samuel Daniel’s Delia

  Lars-Håkan Svensson, 1980, [Publisher information missing]. 389 s. (Lund Studies in English; vol. 57)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 154. Skapande falskhet. Till metaforens teori

  Rikard Schönström, 1980, I : Radix. Tidskrift för humanism. 3-4, s. 18-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 155. Splitter

  Björn Larsson, 1980, Wahlström & Widstrand. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 156. Starting from Scratch: The History of Edge-Wear Research from 1838 to 1978

  Deborah Olausson, 1980, I : Lithic Technology. 9, 2, s. 48-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 157. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Sandqvist, C., 1980, 231 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 158. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Lindblad, P., 1980, Liber. 215 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 159. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 160. 1981
 161. Är småhusområdet en kvinnofälla?

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 810306.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 162. Bekönade ord i förskolan

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 163. Blandskolans femma: iakttagelser under en skoldag

  Jan Einarsson, 1981, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 164. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Sjölin, J-G., 1981, Kalejdoskop förlag. 453 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 165. Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and villages

  Eva Österberg, Gissel, S., Juttikkala, E., Sandnes, J. & Teisson, B., 1981, Almqvist & Wiksell International.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 166. Die südschwedischen Feuersteingruben - Ergebnisse und Probleme

  Deborah Olausson, Rudebeck, E. & Säfvestad, U., 1981, 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Weisgerber, G. (red.). Deutschen Bergbau-Museum Bochum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri I

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1981, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1981, 1981, s. 10-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 168. Eleven finns gömd i texten

  Svensson, B. S., 1981, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 169. En läsares födelse

  Svensson, B. S., 1981, I : Tidskrift för Litteraturvetenskap. 10, 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 170. Ett samtal med Giorgio Vasari i den andra naturens trädgård

  Weimarck, T., 1981, I : Radix. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 171. Fondutredning med förhinder

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 172. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 173. Förståelse uppstår ur kriser. Ett samtal med prof. Hartmut Eggert om vardagshermeneutik i skolan

  Svensson, B. S., 1981, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 174. Fult och fint: anteckningar om språk och kön

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 175. Gruppmedvetande och historia. Den kvinnliga litteraturhistorien omkring sekelskiftet

  Eva Haettner Aurelius, 1981, Tidskrift för litteraturvetenskap, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 176. Kammu gongs and drums 2: The long wooden drum and other drums

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1981, I : Asian Folklore Studies. 40, 2, s. 173-189

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 177. Konrad Wünsche, En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S. (red.), 1981, Prisma bokförlag, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 178. Litteratur, struktur och historia

  Rikard Schönström, 1981, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3, s. 156-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 179. Människor-samhälle-kyrka i stormaktstidens Sverige: underlag för livsfrågeanknutet studium av kyrkohistoria på mellanstadiet.

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport; vol. 1981:12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 180. Mässingsmusik - folkets bildning och nöje

  Andersson, G., 1981, Från forna tiders mässingssextett till våra dagars Symphonic Band. Andersson, L. E. (red.). ABF Musikkår Karlshamn, s. 4-6

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 181. Mon-Khmer languages in Yunnan

  Jan-Olof Svantesson, Wang, J. & Chen, X., 1981, I : Asie du sud-est et monde insulindien (ASEMI). 12, 1-2, s. 91-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 182. Närheten som den egentliga orten för utopin: om grundtanken i Ernst Blochs filosofi

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1981, I : Radix. 3-4, s. 214-266

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 183. Phonology of Kammu dialects

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1981, I : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 9, s. 45-71

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 184. Research and creative thinking: en konferensrapport, Université de Laval Quebéc, Canada 1-14 maj 1981

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 46 s. (Pedagogisk-psykologiska problem; vol. 396)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 185. Sakord, sakbilder: Franco Leidi

  Weimarck, T., 1981, I : Kalejdoskop. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 186. Schulsprache und Schüleralltag

  Svensson, B. S., 1981, betrifft:erziehung, 6, s. 28-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 187. Senkapitalism i Vattumannens tecken

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-22.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 188. The Newport Extract of Berkeley's Passive Obedience

  Belfrage, B., 1981, I : Berkeley Newsletter. 5, s. 6-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 189. The publication of mathematical research in China

  Jan-Olof Svantesson, 1981, Research Policy Institute, Lund University.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 190. Three Notes on the Eclogues of Nemesianus

  Arne Jönsson, 1981, I : Eranos. 79, s. 47-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 191. Zwischen geschlossener und offener Gesellschaft: Schulbuchforschung in Schweden

  Sven-Åke Selander, 1981, I : Internationale Schulbuchforschung. 3, 1, s. 29-34 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 192. 1982
 193. Bloch på svenska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1982, I : TeKla. 12-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 194. Den gäckande skyggen. Mångtydighetens strategi i H.C. Andersen eventyr

  Anders Palm, 1982, Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 195. Från jägare till bonde? - Om Ertebøllekultur och tidigneolitisk Trattbägarkultur i sydligaste Sverige

  Kristina Jennbert, 1982, Introduksjonen av jordbruk i Norden : foredrag holdt ved fellesnordisk symposium i Oslo april 1980. Sjøvold, T. (red.). Universitetsforlaget, s. 91-97

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 196. From function to structure. Some pragmatic determinants in impromptu speech

  Tottie, G. & Carita Paradis, 1982, Impromptu speech. Enkvist, N. E. (red.). Åbo : The Research Institute of Åbo Akademi, Vol. 78. s. 307-317

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 197. Gymnasieval och sortering - valet till gymnasieskolan i stockholmsregionen

  Anders Persson, 1982, Stockholms läns landsting. 123 s. (Regionplanekontoret; vol. 1982:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 198. Heat Treatment of Flint in the Scandinavian Stone Age?

  Deborah Olausson & Lars Larsson, 1982, I : Papers of the Archaeological Institute University of Lund. 1981-1982, 4, s. 5-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 199. Hymnologi - en forskning med framtid?

  Hellström, J-A. & Sven-Åke Selander, 1982, Lund: Teologiska institutionen, Lund. 70 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 200. Människa, tro och moral : föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap

  Göran Bexell, 1982, [Publisher information missing]. 60 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 201. Megalitgravsbygden kring Lödde-Kävlinge å i Västskåne

  Birgitta Hårdh, 1982, I : Skrifter fra Historisk institut, Odense universitet. 30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 202. Några värdepåståenden om musik

  Björn Petersson, 1982, Lund University. (Studies in Philosophy)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 203. När mässingsmusiken kom till bruket

  Andersson, G., 1982, Värmland förr och nu. Musik i Värmland. Årsbok från Värmlands museum 1982. Kruse, H. (red.). Värmlands museum, Vol. 80. s. 29-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 204. On counterfactual probabilities and causation : A note

  Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Logique et Analyse. 25, 99, s. 327-332

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 205. Peter Brückners Bedeutung. Ein Gespräch mit Joachim Israel

  Svensson, B. S., 1982, I : Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina. Hamburg..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 206. Radiographic and model studies of the palatal vowels

  Wood, S. A. J., 1982, (Working papers, Lund University, Department of Linguistics, General Linguistics, Phonetics).

  Forskningsoutput: Working paper

 207. Ramseys sannolikhetsfilosofi

  Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Studies In Philosophy. 16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 208. Relationship between plant weight and density in mixed populations of Medicago sativa and Trifolium pratense.

  Malmberg, C. & H. Smith, 1982, I : Oikos. 38, 3, s. 365-368 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 209. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 s. (Rapport; vol. 1982:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 210. Reply to Levi

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 433-438

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 211. Sanning och lögn. Ett tema i Birger Sjöbergs dikt

  Eva Haettner Aurelius, 1982, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1982.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 212. Some quantitative aspects of Teacher Talk

  Gisela Håkansson, 1982, Stockholm University, Centre for Research on Bilingualism, 20 s. (Scandinavian Working Papers on Bilingualism; vol. 1, nr. 1).

  Forskningsoutput: Working paper

 213. Testing for the Presence of Thermal Pretreatment of Flint in the Mesolithic and Neolithic of Sweden

  Deborah Olausson & Larsson, L., 1982, I : Journal of Archaeological Science. 9, s. 275-285

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 214. The Kammu year: its lore and music

  Lindell, K., Håkan Lundström, Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1982, Curzon Press. 191 s. (Studies on Asian topics)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 215. The painful passage to virtue : A study of George Chapman’s The tragedy of Bussy D’Ambois and The revenge of Bussy D’Ambois

  Florby, G., 1982, [Publisher information missing]. 265 s. (Lund Studies in English; vol. 61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 216. Tillväxt och gemenskap: Principfrågor i Svenska kyrkans utbildning

  Sven-Åke Selander, 1982, Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 217. Über die Macht der Sprache als Form der Ohnmacht

  Svensson, B. S., 1982, Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 218. Unreliable probabilities, risk taking, and decision making

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 361-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 219. X-ray and model studies of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1982, Blom.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 220. Fotografi kan inte tudelas

  Sjölin, J-G., 1982 jun 24, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 221. 1983
 222. Acceptabel risk?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, I : Filosofisk tidskrift. 3, s. 41-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 223. A generative model for tone and intonation in Standard Chinese

  Gårding, E., Zhang, J. & Jan-Olof Svantesson, 1983, I : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 25, s. 53-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 224. An Obscure Supplement to Volume One of Berkeley's Works

  Belfrage, B., 1983, I : Berkeley Newsletter. 6, s. 17-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 225. Camera Lucida. Anteckningar från ett upplyst rum

  Rikard Schönström, 1983, Bonniers Litterära Magasin, 1, s. 17-22.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 226. Combining evidence

  Freeling, A. & Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 58-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 227. Dawid

  Sjölin, J-G., 1983, Kalejdoskop, 1983, 5, s. 11-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 228. Decision making with unreliable probabilities

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1983, I : British Journal of Mathematical & Statistical Psychology. 36, 2, s. 240-251

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 229. Den segregerade skolan

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 831103.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 230. Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk

  Sjölin, J-G., 1983, I : Artes. 1983 (nionde årgången), 2, s. 37-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 231. Det gränslösa medlemskapet : tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter : en kritisk analys

  Lars Eckerdal, 1983, [Publisher information missing]. 62 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 232. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1983, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1982-1983, s. 22-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 233. Do people combine evidence according to an evidentiary value model?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 98-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 234. En kvantitativ analys av språklärarspråket

  Gisela Håkansson, 1983, Lärarföreningen för invandrarundervisning. (LFI-nytt : medlemsblad för Lärarföreningen för invandrarundervisning; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 235. En svensk presshistoria

  Oscarsson, I., Holmberg, C-G. & Per Rydén, 1983, Esselte Studium. 199 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 236. Estetikens andra natur

  Weimarck, T., 1983, I : TeKla. 15, s. 57-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 237. Etermediernas nyhetsspråk: 3. Lyssnaren och språket

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie C, Studier i tillämpad nordisk språkvetenskap; vol. 12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 238. Ett odelat hjärta : en studie i ökenfädernas vishet

  Samuel Rubenson, 1983, [Publisher information missing]. 54 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 239. Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday

  Peter Gärdenfors (red.), Bengt Hansson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1983, CWK Gleerup. 120 s. (Library of Theoria; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 240. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  Kieffer, R. (red.) & Birger Olsson (red.), 1983, [Publisher information missing]. 143 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 241. Experiments to Investigate the Effects of Heat Treatment on Use-wear on Flint Tools

  Deborah Olausson, 1983, I : Proceedings of the Prehistoric Society. 49, 1983, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 242. Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An evaluation of raw materials based on experiment

  Deborah Olausson, 1983, CWK Gleerup. (Scripa minora regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 243. Fonte, fade, lys, klokker mm

  Jes Wienberg, 1983, Frederiksborg amts kirker i middelalderen: systematisk oversigt, skrevet på grundlag af "Danmarks kirker", Fredriksborg amt. Bind I-IV, København 1964-75. Dahlerup Koch, H. & Andersen, M. (red.). Moesgård, s. 157-161

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 244. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 245. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 246. God and the Origin of Evil: A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence in the Old Testament

  Fredrik Lindström, 1983, CWK Gleerup.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 247. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 248. Herren och molnet i Gamla testamentet

  Bo Holmberg, 1983, Svensk exegetisk årsbok, 48 (1983), s. 31-47.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 249. Kammufolkets musikinstrument

  Håkan Lundström & Lundström, K., 1983, I : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 58-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 250. Kammu phonology and morphology

  Jan-Olof Svantesson, 1983, Liber. 142 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 251. Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder.

  Weimarck, T., 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983. Westerhult, B. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 102-128 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 252. Lingua in diaspora : studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden

  Durovic, L. (red.), 1983, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 233 s. (Slavica Lundensia; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 253. Lithic Technological Analysis of the Thin-butted Flint Axe

  Deborah Olausson, 1983, I : Acta Archaeologica. 53, 1982, s. 121-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 254. Livet på lågstadiet

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 255. Makt och maktlöshet i klassrummet

  Gisela Håkansson, 1983, Om kommunikation. 2, Ett urval föredrag från Tema-K:s symposium den 26-27 maj 1983/SIC (Linköping). Granström, K. (red.). Linköping University, Vol. 6. s. 19-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 256. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Sandberg, K., 1983, Lunds universitet. 36 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 257. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Strömberg Krantz, E., 1983, [Publisher information missing]. 77 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 258. Motsvarande musikinstrument hos Yuan-kammuerna

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1983, I : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 64-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...109 Nästa