Åsa Bergström

knuten till universitetet

Forskning

Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur man i Sverige skildrat Förintelsen i rörliga bilder. Projektet är arkivdrivet och materialet består primärt av journal-, dokumentär- och spelfilm från andra världskriget fram till i dag.

Historiska representationer, exempelvis representationer av Förintelsen, bygger ofta på en interaktion mellan dokumentärt och dramatiserat berättande, där relationen mellan olika konstformer och medier är central. Forskningsmässigt är jag alltså intresserad av interaktionen mellan fakta och fiktion, såväl inom film och tv som inom teater och litteratur. Jag är även intresserad av svensk och internationell film- och tv-historia, transnationella relationer och intermedialitet samt av teori och praktik inom fältet konstnärligt inriktad forskning.

Mitt intresse för dokudramatiska/dramadokumentära representationsformer har utmynnat i ett samarbetsprojekt med forskare från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Polen där vi bland annat arbetar med ett gemensamt antologiprojekt om nationella särdrag inom det tv-producerade europeiska historiska dokudramat. Jag ingår även i ett internationellt nätverk med fokus på journalfilm samt i en internationell medievetenskaplig forskargrupp med komparativ skandinavisk inriktning.