Anna Angelin

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • fattigdom, försörjningsstöd, social exklusion, ungdomsarbetslöshet, barnfattigdom, välfärdspolitik

Forskning

Mitt forskningsområde är främst fattigdom, socialpolitik och försörjningsstöd. Under åren 2015-2019 arbetade jag på distans mot Lunds universitet då jag är under denna period var bosatt i Riyadh där jag arbetat som forskare på Världsbanken. Forskningen handlar om ungdomsarbetslöshet och socialförsäkringsskydd och är specifikt inriktad mot att skapa vetenskapligt underbyggda policies för att öka saudiska kvinnors arbetsmarknadsetablering samt trygghetsystem för den ekonomiskt utsatta delen av befolkningen.  2014 anställdes jag som universitetslektor med inriktning mot socialpolitik.  Jag är även sedan 2014 forskningschef för EconSec, Lunds universitets institut för ekonomisk trygghet/Lund University Economic Security Institute vars huvudsakliga syfte är att bidra med vetenskapligt stöd för ökad ekonomisk trygghet för individer och samhälle framförallt mot bakgrund av ökande kredit och skuldsättning. Under 2014-15 ledde jag en Advanced Study Group på Lunds universitets Pufendorfinstitut med EconSecs tvärvetenskapliga forskargrupp samt medverkar under 2016 i Pufendorfinstitutets tema "Credit Society".

Tidigare större forskningsprojekt: Tillsammans med professor Håkan Johansson och professor Max Koch samt docent Alexandru Panican har jag 2012-2015 arbetat i ett forskningsprojekt finasierat av EU:s sjunde ramprogram för projektet ”Combating Poverty in Europe: Re-organising Active Inclusion through Participatory and Integrated Modes of Multilevel Governance”. Tillsammans med forskarkollegor i Tyskland (Oldenburg University, koordinator), Italien (University of Milan), Storbritannien (Edinburgh University), Norge (NOVA) och Polen (Warzaw University) har vi studerat fattigdom och staternas organiseringen av insatser mot fattigdom samt hur länderna påverkas av EU:s mål och strategier avseende fattigdom och inklusion. Jag arbetade under 2011 till 2012 även med uppdraget att skriva forskningsunderlag samt genomföra en empirisk studie kring barnfattigdom och socialbidragstagande till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Min doktorsavhandling "Den dubbla vanmaktens logik. En studie om långvarig arbetslöshet och socialbidragstagande bland unga vuxna" (2009) studerade långtidsarbetslösa unga med försörjningsstöd där jag undersökte levnadsförhållanden för de 70-talister som drabbades av 1990-talets arbetslöshetskris och som därefter kvarstannat i socialbidrag under många år. Min avhandling följer upp långvariga konsekvenser av ett tidigt och varaktigt utanförskap på arbetsmarknaden. Avhandlingen fastställde genom longitudinella registeranalyser samt en komparativ enkätstudie vilka levnadsvillkor denna grupp hade 10 år efter sin uteblivna arbetsmarknadsetablering samt studerade genom 74 kvalitativa intervjuer med långvarigt arbetslösa unga vuxna hur de själva upplevt och hanterat denna tillvaro.

Jag har även forskat vidare kring dessa frågor i ett komparativt inriktat nordiskt forskningsprojekt om ungas arbetslöshet, etableringsmönster och försörjningsproblem då jag tillsammans med fem nordiska forskarkollegor beviljades ett fyraårigt forskningsanslag 2009-2013 från NORDCORP NOS-HS Joint committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences för det komparativa forskningsprojektet “Youth Trajectories: A Longitudinal Study of Risk Factors for Marginalization in Finland, Norway and Sweden”. Detta projekt är nu i en fas av avslutande publieringar.

År 2012-2014 hade jag även en tvåårig post doc från Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Undervisning

Under 2013 var jag kursföreståndare för institutionens introduktionskurs för nyblivna doktorander. Jag arbetade även som lärare och kursföreståndare för kursen Socialt arbete som mobilisering och entreprenörskap från vårterminen 2010 till höstterminen 2011 där så kallade uppdragsstudenter med erfarenhet som brukare av socialt arbete läser tillsammans med socionomstuderande under 7 terminens valbara kurs. Kursen bygger på en vision om att vetenskaplig kunskap kan berikas av kunskap som bygger på personliga erfarenheter av utanförskap och marginalisering. Kursen inriktas till stor del mot utvidgade kunskaper inom social mobilisering, brukarmedverkan, entreprenörskap och socialt företagande samt projektbyggande. Under 2013 var jag inbjuden till School of Social Welfare, University of California, Berkeley för att vidareförmedla denna pedagogik samt publicerade i samarbete med Berkeleykollegor 2015 en artikel om detta i "Journal of Evidence-Informed Social Work" avseende hur brukare kan integreras i undervisning inom socialt arbete. Jag har arbetat på Socialhögskolan under snart 20 års tid och parallellt med min forskning undervisat, handlett samt examinerat på många olika kurser bl.a. inom fattigdomsforskning, organisationsteori, exklusionsforskning med mera. Jag var även biträdande handledare till Jayeon Lindelee som disputerade 2018. För närvarande arbetar jag främst på kurserna SOPA 43 samt SOPM 21 samt handleder och examinerar kandidat- samt masteruppsatser. 

 

Senaste forskningsoutput

Anna Angelin, Hayley Bennett & Marianna Zieleńska, 2016 jan 1, Combating Poverty in Europe: Active Inclusion in a Multi-Level and Multi-Actor Context. Edward Elgar Publishing, s. 109-132 24 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anna Angelin, Hayley Bennett & Marianna Zielenska, 2016, Combating Poverty in Europe: Active Incusion in a Multi-Level and Multi-Actor Context. Halvorsen, R. & Hvinden, B. (red.). 1 uppl. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, s. 109-132 34 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Alexandru Panican & Anna Angelin, 2016, Combating Poverty in Local Welfare Systems: active inclusion strategies in European cities. Johansson, H. & Panican, A. (red.). Basingstoke, s. 231-260 29 s. (Work and Welfare in Europe).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (35)