Anna Borgström

Doktorand

Forskning

Lokala åtgärder mot globala hot: Säkerställande av inlandsvattens ekosystemfunktion och service i ett framtida klimatscenarium

Mitt projekt som doktorand riktar sig mot de breda ämnena klimatförändring och ekosystemtjänster. För många naturliga ekosystem, utövar globala hot mot miljön en accelererande påverkan på lokal resursanvändning, biodiversitet och ekosystemfunktioner. Exempelvis har avrinning av humösa substanser ökat, vilket har lett till bruning av våra vatten (brunifiering). Våra sötvatten påverkas till stor del av både brunifieriing och övergödning (eutrofiering), där synergistiska effekter från klimatförändring och ökad bruning ytterligare kan stimulera giftiga blomningar av cyanobakterier. Flertalet av de storskaliga miljöhoten påverkar våra vatten negativt och påverkar även vår användning av vattenresurser. Det är därav av stor vikt att vi hittar lösningar till att motverka och buffra mot storskaliga miljöhot för att säkra framtida vattenresurser.

Jag vill veta hur hot från klimatförändring och andra storskaliga miljöhot kan komma att påverka framtida vattenresurser. Under min tid som doktorand hoppas jag på att hitta ett sätt att förbättra den naturliga vattenkvalitén genom att optimera naturliga ekosystemfunktioner och hitta ett sätt att lokalt motverka och buffra mot effekter från framtida globala miljöhot.

Syftet med mitt doktorandprojekt är att:

  • Utforska synergistiska effekter av klimatförändring och brunifiering på sötvattenssystem.
  • Utvärdera mekanismer bakom expansionen av algblomningar i akvatiska ekosystem
  • Tillhandahålla skötselråd på lokal skala för att mildra globala miljöhot för att säkra väsentliga sötvattensresurser (i nära samarbete med beslutsfattare och frivilligorganisationer (NGO’s)

Genom att utvärdera konsekvenserna och mekanismerna av synergier mellan klimatförändring och brunifiering vill jag tillhandahålla ny kunskap och lösningar om hur vi ska motverka miljöhot genom att tillhandahålla skötselråd för att optimera våtmarkers design och restaurering.