Anna Kristensson Ekwall

Universitetslektor, ambulanssjuksköterska

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Akutsjukvård

Forskning

Jag är universitetslektor i omvårdnad. Jag tog min sjuksköterskeexamen 1997 och disputerade vid Lunds universitet 2004. Mitt avhandlingsarbete handlade om äldre personers livskvalitet och ensamhet, och äldre närståendevårdares copingstrategier, tillfredsställelse och svårigheter i relation till vårdandet.

 Min forskning handlar om äldre personer inom akutsjukvården, och hur omhändertagandet skulle kunna förbättras. Jag ska framöver även undersöka patientnöjdhet och personcentrerat klimat på en akutmottagning. Jag har ett forskningssamarbete med akutmottagningen i Lund.

Tillsammans med Anna Forsberg är jag handledare för en doktorand som gör sina doktorandprojekt om personcentrerad vård i ett prehospitalt kontext. Jag handleder även studenter på avancerad nivå på deras magisteruppsatser, då ofta med ett akutsjukvårdsfokus. Jag är kursansvarig i termin 3 på sjuksköterskeutbildningen.

Senaste forskningsoutput

Anna Ekwall, Schrab, J., Runesson, K. & Måns Magnusson, 2018, I : International Emergency Nursing. 37, s. 35-38

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)