Anna Nilsson

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

Forskning

Jag är doktorand i internationell rätt om mänskliga rättigheter. Min forskning behandlar frågor om diskriminering, psykiatrisk vård och balansering av individuella rättighetsanspråk och samhällsintressen inom medicinsk rätt. I mitt doktorandprojekt undersöker jag om, och i så fall under vilka omständigheter, psykiatrisk tvångsvård är förenligt med Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom traktatstolkning analyserar jag de krav som förbudet mot diskriminering ställer på konventionsstaterna (däribland Sverige) i förhållande till deras lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård. Jag fokuserar på två typer av tvångsingripanden: intagning inom slutenvården, och medicinsk behandling mot individens uttryckta vilja. Jag utvecklar ett ramverk för utvärdering av nationell tvångsvårdslagstiftning ur ett diskrimineringsperspektiv, som kan användas för att bedöma huruvida en konventionsstat uppfyller sina konventionsåtaganden. Ramverket bygger på Robert Alexy’s modell för proportionalitetsbedömningar, och är anpassat för att fungera som en del av en diskrimineringsanalys. Det är skräddarsytt för att ge utförlig och konkret vägledning vid bedömning av nationell lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård. Ramverket bygger emellertid på generella överväganden om de åtaganden som följer av förbudet mot diskriminering i internationell rätt, och kan därför vara användbart utanför sitt direkta tillämpningsområde. 

Undervisning

Jag undervisar i nationell och internationell rätt inom områdena mänskliga rättigheter, jämlikhet och icke-diskriminering, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och nationella strukturer för mänskliga rättigheter. Majoriteten av min undervisning sker på juridiska fakulteten, Lunds universitet. Jag har också undervisat i multidisciplinära sammanhang, såsom på kandidatprogrammet i genusvetenskap vid genusvetenskapliga institutionen i Lund, och på kandidatprogrammet för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen i Lund. 

Samverkan

Jag samarbetar med Raoul Wallenberginstitutet för att stödja utvecklingen av kapaciteten med akademiska institutioner och oberoende institutioner för mänskliga rättigheter runt om i världen. Jag har undervisat representanter från offentlig sektor, frivillighetsorganisationer och akademiker från framförallt Vitryssland, Turkiet, och Kambodja .

Senaste forskningsoutput

Anna Nilsson, 2017, Lund: Lund University (Media-Tryck). 230 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Anna Nilsson, 2014, I : Human Rights Law Review. 14, 3, s. 459-485

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anna Nilsson & Ulf Linderfalk (red.), 2012, Folkrätten i ett nötskal, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 167-188

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (5)