Annika Lexén

Universitetslektor, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • arbetsmiljö, arbetsterapi, gerontologi, hälsovetenskap, boendefrågor, funktionshinder, preventiva insatser, psykiatri, hälsa och ohälsa, funktionsnedsättning

Forskning

Jag disputerade 2014 på institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet i medicinsk vetenskap med inriktning arbetsterapi. Med mig i bagaget har jag lång erfarenhet som praktiserande arbetsterapeut inom psykiatrin, både inom regionen och i privat verksamhet. Jag har ett stort intresse för evidensbaserad praktik och har utöver mina kunskaper i evidensbaserad arbetsterapi, kunskaper i Kognitiv Beteende Terapi, Dialektisk Beteende Terapi och mindfulness. Jag har också stort intresse för pedagogik och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Bakgrunden till min avhandling och fortsatta forskningsarbete är att jag under mitt arbete som arbetsterapeut mött många människor med erfarenhet av psykisk sjukdom som inget hellre ville än att få bidra till samhället på lika villkor som andra människor. Dessa personer beskrev sig uppleva ett stort utanförskap och sakna det stöd och möjligheter som krävdes för de skulle kunna vara delaktiga i samhället. Min avhandling bidrar därför med kunskap om hur den evidensbaserade arbetsrehabiliteringsmodellen Individual Placement and Support (IPS) kan utformas, så att fler personer med långvarig psykisk sjukdom får och behåller ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Detta genom att öka kunskapen om den psykiska funktionsnedsättningen i relation till arbete, hur IPS-deltagarna upplever sin arbetsroll och arbetsmiljö, stödprocessen i IPS, samt arbetsgivarnas perspektiv. Sammanfattningsvis visar avhandlingen att hur stödet i IPS organiseras och ges till individen kan ha betydelse för om IPS-deltagaren lyckas få och behålla ett arbete. Efter disputationen har jag fortsatt att beforska samma område, men min forskning har också kommit att innefatta forskning av andra interventioner som också liksom IPS möjliggör för denna grupp personer att vara delaktiga i samhället.

Generellt är jag i mitt nuvarande forskningsarbete intresserad av utveckling och utvärdering av integrerade vård- och rehabiliteringsformer för personer med psykiatrisk problematik som har sin utgångspunkt i ett återhämtningsperspektiv. Med en integrerad rehabiliterings/vårdform menas en vård- eller rehabiliteringsform där klienten erbjuds insatser från flera verksamheter samtidigt. Jag är också intresserade av bakomliggande faktorer relaterade till individen, omgivningen och aktiviteten som påverkar till att en psykisk funktionsnedsättning utvecklas till ett funktionshinder. Det senaste åren fokuserar min forskning på omgivningens betydelse, såsom chefers upplevelser av psykisk ohälsa både vid nyanställning och då en medarbetare blir sjukskriven pga psykisk ohälsa, samt arbetsrehabiliteringsaktörers attityder till psykisk ohälsa.

 

Senaste forskningsoutput

Bengt Svensson, Lars Hansson & Annika Lexén, 2018 jan 26, I : Nordic Journal of Psychiatry. 72, 3, s. 226-231 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (25)