Björn Axel Johansson

knuten till universitetet, MD PhD, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Forskning

Självskadebeteende, app lösning för diagnostik och uppföljning, familjebehandling, samt öppenvårds- LPT vid anorexia nervosa i Barn- och ungdomspsykiatri

1/ Självskadebeteende bland ungdomar är ett stort problem. I den kliniska bilden förekommer ofta en psykiatrisk samsjuklighet. Det kan vara svårt att skilja mellan självskadebeteende och ett suicidförsök. Beträffande barn- och ungdomar som skurit sig under tidigare sluten vård saknas i litteraturen data avseende långtidsuppföljning. Mer data kring dessa individer är viktig för att öka kunskapen och självskadande och effektiv behandling i en slutenvårdskontext. Vi gör en långtidsuppföljning av patienter som 1999 vårdades inneliggande på BUP i Malmö och under vårdtiden skar sig så att blödande sår uppstod. För att få en tydligare bild av hur det gått för dessa personer genom livet har vi med en kvalitativ metod intervjuat 7 av de 12 patienter som skrevs ut härifrån för nu drygt 15 år sedan. Medarbetare i projektet: Kristian Hansson och Jan Arlebrink.

 

2/ Barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningar behövs ibland för att stabilisera ungdomar med akut psykiatrisk ohälsa. Korta vårdtider kan innebära att det diagnostiska arbetet försummas. Screening av aktuellt hälsotillstånd inklusive samsjuklighet med validerade instrument är centralt. Interaktiva och olika mobila lösningar, exempelvis appar kopplade till smartphones har visat lovande resultat vad det gäller insamling av data. Inspirerade av detta samt av våra och andras tidigare IVR (Interactive Voice Response) studier har vi gått vidare med telefoni och psykiatri och i samarbete med Region Skåne och Stretch Öresund utvecklat en app (Blåappen). Med denna planerar vi att systematiskt inhämta underlag till diagnostik för patienterna på BUP Akut i Malmö samt efter utskrivning följa dem i öppen vård. Vi planerar en randomiserade studie: tre grupper med 50 patienter i varje grupp. Samtliga patienter kommer efter utskrivning att följas upp inom BUPs öppenvård. Med hjälp av Blåappen kommer patienterna, beroende på vilken grupp de randomiseras till att länkas till screeningformuläret MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale). Patienterna i första gruppen kommer varannan vecka efter ifyllande av formuläret få feedback på sina depressiva symptom genom en graf i sin smartphone samt en kort rekommendation. Patienterna i den andra gruppen kommer också via appen att kontaktas varannan vecka för att fylla i MADRS-S. Men till skillnad från patienterna i första gruppen kommer de inte att få någon feedback. Patienterna i grupp tre kommer efter 3, 6 respektive 12 månader att få ett sms med en länk till Blåappen för att fylla i MADRS-S. Syftet med studien är att undersöka om uppföljning med Blåappen kan förbättra compliance och behandlingsresultat. Medarbetare i projekten: Sophia Eberhard, Claes Andersson samt Kristian Hansson.

 

3/ På BUP Viktoriagården i Malmö har det sedan många år bedrivits behandling av späda och små barn tillsammans med deras föräldrar. Det grundläggande behandlingsuppdraget är att ge stöd i komplicerade föräldraskap och stärka barnets förmåga att utveckla en trygg anknytning till sina föräldrar. Vi planerar undersöka i vilken utsträckning stress, missbruk, ADHD- symptom samt ångest och nedstämdhet bland föräldrar påverkar deras upplevelse av kommunikation och relationering med sina barn. Föräldrarna (n=197) fyllde i självskattningsskalorna: Swedish Parenthood Stress Questionnaire (SPSQ), Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT), ADHD Self-Report Scale (ASRS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) samt Vineland II med hjälp av vilket föräldrarna bl a skattar barnens kommunikationsförmåga, relationering och problembeteende. Vi hoppas att resultaten skall kunna bidra till riktade behandlingsinsatser till speciellt sårbara familjer. Medarbetare i projektet: Eva Tedgård, Ulf Tedgård och Maria Råstam.

 

4/ Anorexia nervosa är ett av de allvarligaste psykiatriska sjukdomstillstånden bland barn- och ungdomar. Mortaliteten är hög. Sjukdomen karakteriseras av undervikt och ett otillräckligt närings- energiintag i kombination med rädsla för viktuppgång. Måltiderna är förknippade med ångest och skuldkänslor. Självkänslan är kopplad till hur väl patienten lyckas kontrollera sitt ätande och sin vikt. En depressiv samsjuklighet är vanlig. Den låga vikten leder även till somatiska symptom, ett allvarligt symptom är en hjärtrytmrubbning. De flesta patienter behandlas i öppen vård. En mindre del behöver kortvariga insatser i psykiatrisk heldygnsvård. LPT- vård förekommer, några av dessa patienter förefaller förbättras först när slutenvårds- LPT övergått till ett öppenvårds- LPT. Vi planerar kontakta anorektiska patienter som tidigare överförts till öppenvårds- LPT och behandlats i det regionala ätstörningsteamet (RSÄ) och med kvalitativ metod undersöka vilken effekt övergången till öppenvårds- LPT haft på patienterna. Medarbetare i projektet: Hanna Erling och André Lange.

Undervisning

Fortlöpande undervisning på Termin 9 Läkarprogrammet

Senaste forskningsoutput

Hansson, K., Malmkvist, L. & Björn Axel Johansson, 2020 maj, I : Nordic Journal of Psychiatry. 74, 4, s. 273-279

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Björn Axel Johansson, 2019, I : Läkartidningen. 116, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (32)