Bodil Rasmusson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • children's rights, child perspective, child welfare, children's participation, barns rättigheter, barnperspektiv, barns delaktighet, social barnavård

Forskning

Jag disputerade 1998 på avhandlingen Stadsbarndom. Om barns vardag i en modern förort. Jag intresserade mig här för den moderna barndomens villkor, barns vardagsliv och miljövillkor ur barns eget perspektiv.

2000 – 2003 var jag varit engagerad av Socialstyrelsen för den nationella utvärderingen av projekt Barns Behov i Centrum (BBiC), ett engagemang som ledde vidare till fortsatt forskning inom den sociala barnavården. 2003-2005 var jag en av forskarna i KUBAS – Nationellt stöd för kunskapsutveckling i socialtjänsten. Inom detta projekt arbetade jag, i nära samarbete med praktiken i Helsingborgs stad, med frågor rörande barns delaktighet och medbestämmande i barnavårdsutredningar, i vårdnadstvister och i familjehem.

2006-2007 medverkade jag i utvärderingen av en nationell försöksverksamhet med Barnahus, en verksamhet som syftar till att förbättra samverkan kring barn som utsatts för misshandel och sexuella övergrepp.

I samtliga nämnda projekt har jag intervjuat barn i olika åldrar. I avhandlingen använde jag dessutom ett flertal andra kvalitativa metoder – fotografering, gruppintervjuer, kartor, teckningar och av barnen guidade promenader.

Mitt senaste forskningsprojekt handlar om metoder för utredningar av familjehem, en studie som genomförts i nära samarbete med universitetslektor Margareta Regnér, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och med finansiellt stöd från Allmänna Barnhuset. Den har resulterat i en lärobok: Rasmusson, B. & Regnér, M. (2013) Ett utvalt hem till ett utvalt barn. Familjehemsutredningar och socialt arbete i praktiken, Stockholm: Natur och Kultur.

Undervisning

Min undervisning har under de senaste åren (2013-2016) ägt rum i ett internationellt utbildningsprogram finansierat av Sida och genomfört av Lunds universitet, Child Rights, Classroom and School Management.

Utbildningsprogrammet avslutades 2016 men aktiviteter fortsätter i samarbete med de nationella nätverk som vuxit sig starka i 16 av de länder vi haft nära samarbete med under mer än 10 år. Sida ger nu fortsatt stöd till stärkande av nätverken och aktiviteter som syftar till att konsolidera resultat som vunnits genom de olika förändrings- och  utvecklingsarbeten som genomförts i de medverkande länderna.

Samverkan

Jag har haft ett flertal olika uppdrag för Högskoleverket, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Socialdepartementet i frågor om barns rättigheter, barnperspektiv, barns miljö och barnsäkerhet samt social barnavård.

Genom det Sida - finansierade utbildningsprogrammet Child Rights Classroom and School Management har jag fått ett mycket brett internationellt kontaktnät inom utbildningssektorn, lärarutbildningar och forskning.

Yrkesarbete

Jag har arbetat i över 20 år med praktiskt socialt arbete som socialsekreterare, skolkurator och kommunalt barnombud i Lunds kommun

Forskning

Socialt arbete

Senaste forskningsoutput

Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2018, Utredningsarbete i den sociala barnavården. Gleerups Utbildning AB, s. 33-85

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Alfredsson, E., Andersson, L., Wångdahl Flinck, A., Leo, U., Bodil Rasmusson & Per Wickenberg, 2016 okt 11, Realising Child Rights in Education: Experience and Reflections from the International Training Programme on Child Rights, Classroom and School Management. Rasmusson, B., Andersson, L., Flinck, A. W., Leo, U. & Wickenberg, P. (red.). 1 uppl. Lund: Lund University, Vol. 1 . s. 7-27 20 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bodil Rasmusson, Andersson, L., Wångdahl Flinck, A., Leo, U. & Per Wickenberg, 2016 okt 11, Realising Child Rights in Education: Experience and Reflections from the International Training Programme on Child Rights, Classroom and School Management. Rasmusson, B., Andersson, L., Flinck, A. W., Leo, U. & Wickenberg, P. (red.). 1 uppl. Lund: Lund University, Vol. 1. s. 217-225 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (74)