Camilla Eeg-Tverbakk

Gästprofessor, , MA,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Scenkonst, teater, koreografi, dramaturgi, skådespelararbete, dokumentar, etik, performance studies, använt teater (applied theatre), filosofi och performance,

Forskning

Jag är intresserad av de sätt praktik och teori hänger ihop på olika sätt innom konstnärlig forskning, speciellt med fokus på filosofi och olika scenkonst praktiker. Jag arbetar som dramaturg och min forskning knyter an till en undersökning av nya dramaturgiska strategier och förhållningssätt, etik och dokumentär scenkonst där jag jobbar mellan discipliner som teater, koreografi och performance. Specielt fokuserar jag på hur objektorienterad filosofi och affektteori påverkar konstnärliga arbetsmetoder och estetik: från dramaturgi till olika former för scenisk framställning i möten med publik i tid och rum. Forskningen involverar också ett undersökande av strategier för att representera minnen.

Dessa områden för konstnärlig forskning knyter an till mitt engagement omkring 'extended voice practices', där dokotomin mellan språk (ord) och ljud (sång) blir otydlig. Jag forskar på kompositionsstrategier från musikfältet och koreografi innanför ramen av 'extended composition' i samarbete med komponister.

Min PhD avhandling har titeln "Theatre-ting, toward a materialist practice of staging documents" (2016), och var et praxis baserat forskningsprojekt som undersökte dokumentarisk scenkonst från dramaturgens perspektiv. Genom en analys av två specifika praktiska tillnärmande till att jobba med dokumentariskt material; en med otränade aktörer relaterat till metoder från socialt engagerad - och deltagande konstpraktik, och den andra med professionelt utbildade aktörer, argumenterar jag för att se bort från diskursen och den upplevda dokotomin mellan verklighet och fiktion i dokumentarisk arbete helt och hållet. Istället introducerar jag objekorienterad filosofi och ny materialism som et etiskt ramverk, och föreslår ett tredje sätt att förstå verk som tar i bruk vitneberättelser, tribunal eller annat material från samtidiga liv. Jag argumenterar för att ett dokument är varken verkligt eller fiktion - det är en ting. Jag har undersökt praktiska metoder för aktörer och dramaturger att arbeta med text-ting, samt ett konceptuelt ramverk för den teaterhändelsen som jag kallar teater-ting. Den etymologiska betydelsen av ordet ting (thing) är knuten till samhandling, att samla sig, som fotfarande är i bruk i Nordiska språk (storting, allting, folketing). Teater-tinget tar fakta inn i fiktionens rum, något som destabiliserar båda kategorier genom att demonstrera hur båda kategorier är lika teatrala, sanna och mystiska. Det är ett rum där gemensamma frågor och saker som angår det sociala fältet kan diskuteras. Teater-tinget erbjuder en arena för att testa ut, öva på och praktisera etik gemensamt. Den materiella praktiken för iscensättning av dokumentariskt material frågeställer hållningar till signatur och ägande (authorship), subjektivitet, relation och kontroll i performativa praktiker. Genom en dialog med objektorienterad filosofi, har jag utvecklat ett konceptuelt ramverk att arbeta utifrån som utmanar det antropocentriska och pekar till sätten alla ting (som inkluderar den mänskliga kroppen) är ömsesidigt avhängiga och ger form till varandra, där ingen har definitionsmakt över en annan. Detta kräver metoder för att hantera och arbeta med lyssnande, tid, relation och osäkerhet. Det betyder att flytta uppmärksamheten till ett materiellt hellre än en individualistiskt förhållningssätt.

Phd projektets undersökande av en etiskt diskurs i anknytning till iscensättning av dokumentarisk material, har lett mig till ett intresse för metoder innanför använt teater (applied theatre), och arbete med olika deltagargrupper.

Min MA uppsats i Performance Studies (New York University), var en analys av en installation av konstnären Lars Ø. Ramberg med titeln: “i” – The People’s House - A sensuous experience of performed stories and identities".

Min MA uppsats i teatervetenskap (Universitetet i Oslo) var et forskningsarbete omkring arbetet till performancegruppen Baktruppen, som resulterade i boken Performance Art by Baktruppen, First Part (Kontur 2009) som jag redigerade tillsammans med Knut Ove Arntzen.