Caroline Karlsson

Doktorand

Forskning

  • Feministisk teori
  • Poststrukturell teori
  • Diskursanalys

Min avhandling undersöker avkriminaliseringen av incest under 1900-talet i Sverige. Jag försöker besvara frågor om hur och varför avkriminaliseringen av incest initierades från politiskt håll och vilka normativa konsekvenser avkriminaliseringen förde med sig.