Christina Brogårdh

Professor, fysioterapeut, Docent i rehabiliteringsmedicin

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurologi
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Hälsovetenskaper, Fysioterapi, Rehabiliteringsmedicin

Forskning

Jag är professor i fysioterapi och docent i experimentell rehabiliteringsmedicin samt konsulterande sjukgymnast vid VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus. Sedan 2018 är jag också prefekt vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Jag tog min sjukgymnastexamen 1990 och disputerade vid Umeå universitet 2006. Mitt avhandlingsarbete handlade om att utvärdera effekter av intensivträning av arm och hand (Constraint Induced Movement Therapy) efter stroke.

Min nuvarande forskning handlar om att kartlägga konsekvenser av olika funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar i övre extremitet hos personer med neurologiska skador/sjukdomar, ffa efter stroke. Jag leder också projekt där vi utvärderar och vidareutvecklar olika mätinstrument och skattningsskalor, studerar effekter av olika träningsmetoder samt faktorer som påverkar fall och rädsla för att falla.

Jag är huvudhandledare för Håkan Carlsson vars doktorandprojekt handlar om nedsatt känsel i arm och hand efter stroke och effekter av specifik känselträning. Jag är även biträdande handledare för Lina Rosengren som studerar livstillfredställelse hos personer med Parkinsons sjukdom, till Maria Nolvi som studerar hur det är att leva med post–polio från ett salutogent perspektiv samt till Charlotta Jönsson och Katarina Karlsson som studerar lymfödem vid gynekologisk cancer och bröstcancer.

Tillsammans med post-doc Ingrid Lindgren genomförs studier hur skuldersmärta efter stroke påverkar personernas vardag och livssituation samt hur de hanterar smärtan. Tillsammans med post-doc Elisabeth Ekstrand utvärderas psykometriska egenskaper av skattningsskalor som mäter upplevd delaktighet och livstillfredställelse efter stroke. Jag är också involverad i projekt som rör arbetsåtergång efter stroke och konsekvenser av Parkinsons sjukdom i tidig och sen fas.

Jag undervisar på fysioterapeutprogrammet och på mastersprogrammet, men även på forskarutbildningsnivå.

Senaste forskningsoutput

Maria Nolvi, Christina Brogårdh, Jacobsson, L. & Jan Lexell, 2020 feb, I : PM and R. 12, 2, s. 154-160 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ekstrand, E., Jan Lexell & Christina Brogårdh, 2020 jan 16, I : PM and R.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (64)