Christine Etzerodt Laustsen

knuten till universitetet, Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

I mitt avhandlingsarbete har jag fokus på professioners involvering i forsknings- och utvecklingsprojekt inom området åldrande och hälsa. Jag ingår i ett större forskningsprogram kallad UserAge, som är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprogram. Det övergripande syftet är att få en ökat kunskapen kring involvering av personer utanför akademin i forskning kring åldrande och hälsa från olika perspektiv med målet att utveckla teorier och metoder för forskning och kunskapsöverföring om och med personer utanför akademin.

 

Involvering av kunskaps användare i forskningsprocessen kan säkerställa at kunskap som skapas tillsammans är relevant för användarna, applicerbar i praktiken och hållbar i hälso-sjukvården. Kundkapsanvändare kan vara alla som har ett intresse i, nytta av eller använder sig av kunskapen från forskningen, såsom äldre personer, anhöriga, professioner, beslutsfattare och andre intressenter. Med involvering menas att man aktivt deltar i en eller fler av forskningsprocessens olika steg, vilket kan vara på olika nivåer, dock mer än endast svara på frågor eller ta ett test.    

Då den äldre delen av befolkningen i Sverige och i värden förväntas öka i löpet av de nästa årtionde medför detta ett ökat krav till hälso-sjukvården. Därutöver upplever många professioner och beslutsfattare att det är svårt implementera fynd från forskning i praktiken, i deras vardagliga jobb, i hälsosjukvården. Ett sätt att bygga bro över det gap som finns mellan forskning och praktiken är ett ökat fokus på involvering av professioner i forskningen. Det är därför ett behov för att undersöka professioners involvering i forskning, deras erfarenheter av att samarbete med forskare och involveringens effekt på implementeringen av forskning i praktiken inom området åldrande och hälsa.

Yrkesarbete

Senaste forskningsoutput

Visa alla (2)