Emma Claesdotter-Knutsson

knuten till universitetet, Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Nyckelord

  • barn- och ungdomspsykiatri, neuropsykiatri, ADHD, ASD

Forskning

Utvärdering av utökad hjärnstamsaudiometri/Auditory Brainstem Response (ABR) och ett datoriserat neuropsykologiskt testbatteri, CANTAB, som stöd vid diagnostik och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri, särskilt ADHD och Autism.

 

Bakgrund

Diagnostik inom barnpsykiatri baseras på anamnesupptagning, psykologtestning och skattningsformulär. Det finns få objektiva diagnosmetoder. I vårt projekt vill vi undersöka om ABR kan fylla en funktion som objektivt stöd vid diagnostik av ADHD och Autism, två av barnpsykiatrins vanligaste diagnoser. Barnpsykiatriska diagnoser är idag definierat av en bestämd uppsättning av beteendeavvikelser/symtom. Trots att mycket tyder på att psykiatriska tillstånd som t ex ADHD till stor del har biologiska orsaker finns det fortfarande ingen enighet om specifika biologiska korrelat. Att enbart använda

beteendeproblem/symtom i diagnostik är problematiskt eftersom symtomen inte bara påverkas av hjärnans funktion utan av mångahanda psykosociala faktorer som exempelvis tidigare upplevelser, det aktuella sammanhang barnet befinner sig i, omgivningens attityder och påverkan på barnets självuppfattning. Idag finns ingen konsensus om vad som skall ingå i en neuropsykiatrisk undersökning.

Projektet är av stor vikt då en ADHD utredning ofta är utdragen och uppvisar stora inslag av subjektivitet. För att ytterligare säkerställa diagnostiken kommer vi att låta datorn ta fram en sannolikhet för ADHD diagnosen genom att alla värden matas in i ett Bayanskt beslutsnätverk sk artificiell intelligens.

Prevalensen för Autism är mellan 1-3%. Det finns studier som pekar på avvikelser i hjärnstammen hos barn med Autism. Även vid Autism är diagnostiken eftersatt och med tvivelaktig validitet. Det saknas objektiva diagnosinstrument.

Idag är den barnpsykiatriska utredningsprocessen ofta tidsödande och har bristfällig tillförlitlighet. Detta leder till långa vårdköer och ibland tvivelaktig diagnostisk validitet. Behov av tillförlitliga, lättadministrerade och för patienten odramatiska testverktyg för undersökning och diagnostik avseende barnpsykiatriska frågeställningar inom barn och ungdomspsykiatrisk sjukvård är betydande. Det är önskvärt med en ökad patofysiologisk förståelse av neuropsykiatriska diagnoser, Autism och ADHD,  inom barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet.

 

Specifika frågeställningar

1. Utvärdera ABR tillsammans med ett datorbaserat testpaket (CANTAB-tester ) som objektiv/a mätmetod/er vid ADHD och Autism.

2. Uvärdera om resultaten från ABR och CANTAB ger hög grad av diagnos sannolikhet utvärderat i ett Bayanskt beslutsnätverk. Detta utvärderas mot vår kliniks standardprocedur vid resp diagnostik. Kontroller blir normalmaterial samt barn som utreds och får annan diagnos.

3. Utvärdera om testresultaten från ABR och/eller CANTAB kan prediktera on patienten som fått en ADHD svarar på medicin och i så fall vilken medicin som är att föredra. Även här kommer det Bayanska beslutsnätverket att användas som statistisk bas.

Senaste forskningsoutput

Emma Claesdotter-Knutsson, Åkerlund, S., Matti Cervin, Maria Råstam & Magnus Lindvall, 2019, I : Neurology Psychiatry and Brain Research. 32, s. 122-125 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Emma Claesdotter, Matti Cervin, Åkerlund, S., Maria Råstam & Magnus Lindvall, 2018 apr 3, I : Nordic Journal of Psychiatry. 72, 3, s. 158-163

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (6)