Eric Norén

Doktorand

Doktorand

Forskning

Titel

Kränkning av jordäganderätten – Ett angreppssätt och studie av tvångsvis markåtkomst i Sverige

Forskningsämne

Äganderätt till fast egendom, tvångsvis markåtkomst, hur är det möjligt, ska det ersättas och av vem?  

Forskning

Intrång i fast egendom, är det ett effektivt system? Det är den huvudsakliga frågeställningen som ställs i forskningen. Hur påverkar bestämmande av ersättning, med tillhörande ersättningsregler i lag, samhället utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bidrar dagens ersättningssystem till att endast de mest värdefulla intrången i fast egendom genomförs? Har ändringen av expropriationslagen 2010 föranlett någon förändring kring agerandet vad gäller intrång för allmänna ändamål och/eller var förändringen motiverad utifrån effektivitetshänseende?

Forskningen behandlar såväl fastighetsrätt som nationalekonomi. Utifrån rättsekonomisk analys ska gällande regler för expropriationsersättning analyseras och utvärderas. Vad kan i teorin förväntas ske när regler för ersättning vid allmänna intrång ändras?

Forskningen avser även att innehålla avsnitt av mer rättsfilosofiska aspekter: Vad är rättvis fördelning/ersättning vid infrastrukturintrång? Hur kan äganderätten anses stärkas av ändrade ersättningsregler etcetera?

Avhanlingen kommer presenteras i en monografi på svenska.

Handledare: Docent Åsa Hansson
Biträdande handledare: Lektor Malin Sjöstrand och lektor Ingemar Bengtsson

Start: 1 september, planeras att avslutas hösten 2021

Undervisning

Undervisar i fastighetsvetenskapliga ämnen, företrädesiv inom fastighetsrätt och fastighetsrättsliga ersättningar, beräkningar och bestämmande av ersättning. Handleder även examensarbeten som behandlar ämnen som ligger nära undervisningen och forskningsämnet.

Kursansvarig för kursen Värdering och ersättning vid markåkomst (VFTF15).

Yrkesarbete

Senaste forskningsoutput

Anna Treschow, Ingemar Bengtsson, Eric Norén & Malin Sjöstrand, 2021 jun, I: Juridisk Publikation. 2021, 1, s. 83-113

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Ingemar Bengtsson, Eric Norén, Malin Sjöstrand & Anna Treschow, 2021 maj 20, Real Estate Science, Department of Technology and Society, Lund University, (Working papers; vol. 2021, nr. 1).

Forskningsoutput: Working paper

Ingemar Bengtsson, Eric Norén, Malin Sjöstrand & Anna Treschow, 2020 dec 1, ATL.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (8)