Eva Friis

knuten till universitetet

Forskning

Forskningsområden

  • Social välfärd, särskilt socialt arbete med utsatta barn och familjer
  • Invandring och arbete (Projekt Trapphuset Rosengård)
  • Beslutsfattande i domstolar

Pågående forskning

I det pågående forskningsprojekt om beslutsfattande i domstolar, studeras hur expertkunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.

Eva Friis arbetar tillsammans med kollegan Karsten Åström i  forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden? – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol.” Projektet är finansierat av medel från Vetenskapsrådet.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol. Ytterligare syfte är att beskriva och analysera hur juridisk metod fungerar i praktiken, samt hur kunskapsöverföringen till domstol påverkar tillgodoseende av rättssäkerhet och ändamålsenlighet.

Senaste forskningsoutput

Eva Friis & Karsten Åström, 2018 dec 2, I : Juridisk Tidskrift. 2018-19, 2, s. 344-371 28 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Friis, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 193-203 11 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Friis, 2017, I : Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 40, 3-4, s. 169-181 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)