Eva Ryrstedt

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Forskning

Jag är professor i civilrätt, vice dekan och ordförande i nämnden för utbildningen på grund och avancerad nivå. Jag är också ledamot i Juridiska fakultetens fakultetsstyrelse, liksom ledamot i Lunds universitets utbildningsnämnd och i styrelsen för Campus Helsingborg. Jag undervisar i familjerätt, vilket också är mitt primära forskningsområde. Jag bedriver ofta min forskning i gränslandet mellan familjerätt och socialrätt. Min forskning har en rättsdogmatisk utgångspunkt, och utförs ofta i en komparativ kontext. Ibland utförs forskningen med det normativa perspektivet harmoni eller konflikt. Forskningen utförs också med ett tvärvetenskapligt perspektiv och samhällsvetenskapliga metoder. Jag är således verksam i internationella, komparativa, och interdisciplinära forskningssamarbeten och har publicerat mina forskningsresultat i monografier och antologier, liksom såväl i internationella som i nationella tidskrifter. Jag har varit visiting research fellow vid Murdoch University i Perth, Western Australia, samt visiting professor vid Levin College of Law, University of Florida, och dessutom besökt flera andra internationella universitet för att genomföra olika forskningssamarbeten. Mitt internationella forskarnätverk omfattar seniora forskare från bl.a. de nordiska länderna, Australien, England, Holland och USA.

Jag har varit medlem I forskningsprogrammet Norma (http://www.jur.lu.se/norma) sedan 1998 och deltar också i Normas äldrerättsmiljö (finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs Stiftelse) (http://www.jur.lu.se/elderlaw) med forskningsprojektet: 'Äldres civila rättigheter och familjen’. Forskningsprojektet handlar om hur kognitiva funktionsnedsättningar hos äldre relaterar till deras mänskliga rättigheter särskilt rätt till autonomi och skydd från övergrepp. Jag arbetar också i samarbete med institutionen för psykologi med ett tvärvetenskapligt projekt om upplevelse respektive kommunikation av psykiskt och fysiskt våld i nära relationer. Dessutom samarbetar jag med kollegor i Perth, Western Australia, avseende tillämpningen av barnets bästa, könsneutrala äktenskap och de facto relationer, samt äldrerätt.

 

Undervisning

Jag har sedan lång tid tillbaka ett mycket stort undervisningsintresse, liksom också ett stort intresse för pedagogiska frågor. Detta intresse visar sig för närvarande till stor del i att jag är vice dekan för utbildningen vid fakulteten. Min undervisning omfattar ofta familjerätt på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet och jag är kursföreståndare för kurserna Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv och Familj och arbete i balans. Jag har också gästföreläst vid olika universitet utomlands, som t.ex. vid Levin College of Law, University of Florida (som nämnts ovan), där jag var en av tre lärare i kursen Comparative Perspectives in Family Law. Jag handleder också examensarbeten i familjerätt och är också tidvis verksam som handledare av doktorander; såväl internationella doktorander på besök vid vår fakultet, som anställda doktorander.

I min egenskap av vice dekan är jag projektledare/styrgruppsordförande för olika typer av kvalitetsdrivande utvecklingsprojekt vid juridiska fakulteten, som t.ex. införandet av digitala tentamina, kommunikationskursen, samt professionsträningsprojektet.

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av Lunds universitets uppgifter. Under åren vid Lunds universitet har jag utvecklat många olika typer av professionella kontakter både nationellt och internationellt; med advokater, domare, andra jurister, tjänstemän på socialkontor, m.m. Kontakterna skapas och upprätthålls genom min medverkan i flera olika intresseföreningar som t.ex. ISFL (International Society of Family Law) och genom olika föredrag som jag håller för externa intressenter. Jag medverkar ofta och på olika sätt i statliga utredningar, samt har citerats inte bara i akademiska verk, utan också i nationella och internationella förarbeten.

Senaste forskningsoutput

Eva Ryrstedt, 2019 jan, Lexino. Stockholm: Karnov Group

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Titti Mattsson, Ann Numhauser-Henning, Eva Ryrstedt & Mia Rönnmar, 2017, Festskrift till Christina Moell. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (red.). Lund: Juristförlaget i Lund, s. 219-237 19 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (100)