Eva Torkelson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Nyckelord

  • Ohövlighet, Stress, Coping, Genus, Välbefinnande, Arbetstillfredsställelse, Omorganisation, Huntingtons sjukdom

Forskning

Mina forskningsområden är främst inom psykosocial arbetsmiljö, stress, coping och hälsa. Jag har även en forskningsanknytning till hälsopsykologi genom ett projekt kring hjärnforskning utifrån medicinska, sociokulturella och psykologiska perspektiv.

 

Projekt 1
Organisatoriska förändringar, stress och coping
(Docent Eva Torkelson, och Professor Tuija Muhonen, Malmö högskola)

Nedskärningar, omorganisation stress och coping var i fokus för en studie, som finansierades av landstinget i Skåne. Syftet med studien var att undersöka hur anställda upplever och hantera stress under organisationsförändring.

Projekt 2
Ett genusperspektiv på coping och hälsa i ett svenskt telekomföretag
(Koordinator Docent Eva Torkelson och Professor Tuija Muhonen, Malmö högskola)
Ett projekt kring stress, coping, hälsa och genus finansierades av AMF (AMF försäkring). Projektet undersökte hur de anställda i ett telekomföretag uppfattar och hanterar stress på jobbet och hur de copingstrategier och hälsoeffekter är relaterade till kön och chefsnivå.

Projekt 3
Kollektiv och individualistisk coping och stress på arbetsplatsen
(Koordinator Docent Eva Torkelson, Professor Tuija Muhonen, Malmö högskola och Professor José Maria Peiró, Valencia Universitet, Spanien)
I ett projekt som finansierades av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd), låg fokus på stress och coping som kollektivt fenomen. Syftet med projektet var att undersöka kollektiv stress och coping och relationen till psykiska problem. Analyser gjordes även utifrån genus och maktperspektiv.


Projekt 4
Ohövlighet som en social process i organisationen
(Koordinator docent Eva Torkelson, Professor Martin Bäckström och MSc Kristoffer Holm)
Projektet har finansierats av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och syftade till att bidra med kunskap om ohövlighet som en social process i arbetslivet. Processen inkluderar både förövarna, dem som utsätts och dem som är åskådare till sådana beteenden. Ur ett förövarperspektiv var syftet att studera aspekter som kan föregå processen. Utifrån ett offerperspektiv låg fokus på konsekvenserna, i termer av låg arbetstillfredsställelse, lågt välbefinnande och önskan att byta arbetsplats. Syftet med ett åskådarperspektiv var att se om de anställda som bevittnar ohövlighet kan påverkas på ett negativt sätt och om de själva blir benägna att delta i processen. Ett ytterligare syfte med projektet var att studera förekomsten av fenomenet i Sverige och att se om ohövlighet i arbetslivet rapporteras oftare av särskilda grupper.

Projekt 5
Behandlingar för framtiden. ”NA editing” för behandling av Huntingtons sjukdom (Koordinator Professor Deniz Kirik, Brain reparation och Imaging i neurala system, LU).
Fokusgruppintervjuer om deltagande i medicinsk experimentell studie av Huntingtons sjukdom, delprojekt, Kultur- och samhällsvetenskaplig forskning team, CSSRT. (Koordinator Professor Susanne Lundin, Docent Eva Torkelson, Lektor Niclas Hagen och Msc Marsanna Petersen). Projektet finansieras av VR (Vetenskapsrådet).
Huntingtons sjukdom (HD) är en ovanlig sjukdom, men har ödesdigra konsekvenser. Det finns ingen bot för sjukdomen, vilket leder till en för tidig död. Projektet är speciellt i sin design, eftersom det inkluderar både medicinsk, socio-kulturell och psykologisk forskning för att utforska och möta de många utmaningar som experimentella försök med HD patienter ger upphov till. Syftet med delprojektet kring fokusgrupperna var att undersöka hur individer som drabbats av HD ser på att delta och att utöva inflytande i en medicinsk studie med genterapi som inte tidigare testats på människor.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (55)