Frida Rydqvist

Doktorand, Leg. Psykolog

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Neuropsykologi, Mental hälsa, Utvecklingspsykologi, Exekutiva funktioner, Positiv psykologi, Skolforskning

Forskning

Frida Rydqvist är legitimerad psykolog och doktorand inom projektet ”Självkontroll och välbefinnande i skolan”, vilket leds av docent Daiva Daukantaité, med docent Eva Hoff som bihandledare.

 

Bakgrund

Den svenska skolan ställer krav på sociala färdigheter, uppmärksamhet, självkontroll, planeringsförmåga och målinriktat beteende – förmågor som inom psykologin brukar kallas för exekutiva funktioner. Nedsättningar i exekutiva funktioner förekommer ofta vid ångest- eller depressionstillstånd, samt vid flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kan medföra svårigheter i vardagen, t ex med inlärning, uppmärksamhet, emotionsreglering såväl som social interaktion.

I utländska studier har det påvisats samband mellan elevers själv- och föräldraskattade nedsättningar av exekutiva funktioner och psykiska besvär. Vidare finns det forskning som identifierat hur välfungerande exekutiva funktioner kan främja välbefinnande.

I detta projekt är vi intresserade av hur själv- och föräldraskattade exekutiva funktioner relaterar till välbefinnande och mentala hälsoprofiler bland elever i en svensk kontext. Vi är även intresserade av hur exekutiva funktioner och mentala hälsoprofiler utvecklas över tid under högstadieåren.


Projektet består av två delar:

1) Samla in svenska normdata för en självrapporteringsskala som mäter exekutiva funktioner hos barn och ungdomar 5-18 år, samt 2) Undersöka hur elevers (13-15 år) exekutiva funktioner har samband med psykisk hälsa.

I ett longitudinellt perspektiv kommer vi även studera hur exekutiva funktioner förändras under högstadieåren och hur förändringen av exekutiva funktioner är relaterad till olika aspekter av psykisk hälsa över tid.