Gunvor Gard

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Sjukgymnastik

Nyckelord

Forskning

Arbets- och livsstilsrelaterade sjukdomar är folkhälsoproblem som  medför en förhöjd risk för kroniska sjukdomar och för tidig död. Jag arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom dessa områden i olika kontext i samarbete med primärvård, företagshälsovård  och arbetsliv. Hälsofrämjande interventioner kan öka möjligheten att klara av arbetet, att hantera sjukdom och att återgå i arbete efter sjukdom. Jag arbetar t ex med ergonomiska, psykosociala och/eller arbetsorganisatoriska interventioner på arbetsplatsen, insatser för ökad fysisk kapacitet och aktivitetsnivå, ökad kroppsmedvetenhet och minskad stressnivå. Kliniska, och psykologiska faktorer beaktas som t ex förväntningar på behandling, ökad delaktighet, motivation, tillit till sin förmåga, att lära sig nya hanteringsstrategier och egenkontroll. Hälsoekonomiska aspekter beaktas. Jag arbetar även med E-hälsa, att via informations och kommunikationstekniska verktyg öka patientdelaktighet och återgång i arbete för personer med långvarig smärta inom primärvården.

Exempel på forskning:

 • Hälsopromotion för starkare identitet och minskad stress för ungdomar i skolan
 • Hälsopromotion via ökad fysisk aktivitet i skolan
 • Hälsopromotion och stresshantering i arbetslivet via IKT-stöd
 • Ökad kunskap till patienter i multimodal rehabilitering via web-stöd
 • Patientdelaktighet inom smärtrehabilitering
 • Fysisk aktivitet på recept
 • Stödjande och hindrande faktorer för fortsatt yrkesarbete hos personer med smärtproblematik,
 • Effektivare rehabilitering åter till arbete 
 • Kroppsmedvetenhetens betydelse för hälsan.
 • Förväntningar på och upplevelser av rehabilitering efter traumatiserande upplevelser. Hur kan rehabiliteringen förbättras?
 • Förbättrad kommunikation om svåra frågor inom primärvården
 • Etisk problemhantering inom fysioterapi

Senaste forskningsoutput

Skjaerven, L. H., Gunvor Gard, Gómez-Conesa, A. & Catalan-Matamoros, D., 2019 apr 22, I : Disability and Rehabilitation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (132)