Hongqi Xu

knuten till universitetetOckså känd under namnet: H. Q. Xu

Senaste forskningsoutput

B. Dalelkhan, D. J.O. Göransson, C. Thelander, K. Li, Y. J. Xing, V. F. Maisi & H. Q. Xu, 2020, I: Nanoscale. 12, 15, s. 8159-8165 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

D. J.O. Göransson, M. Heurlin, B. Dalelkhan, S. Abay, M. E. Messing, V. F. Maisi, M. T. Borgström & H. Q. Xu, 2019 feb 4, I: Applied Physics Letters. 114, 5, 053108.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Yumei Jing, Shaoyun Huang, Jinxiong Wu, Mengmeng Meng, Xiaobo Li, Yu Zhou, Hailin Peng & Hongqi Xu, 2019, I: Advanced Materials. 31, 42, 1903686.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (208)