Hanna Wittrock

Universitetslektor

Forskning

Min avhandling Säg inte mötesplats: Teater och integration i ord och handling handlar till stor del om politiskt laddade trendord i offentligheten och hur personer som arbetar med teater och integration förhåller sig till dem. Teatervärldens förhållande till mångkultur är ambivalent. Å ena sidan anses teater i många sammanhang vara en föredömlig konstform när det gäller att representera och arbeta med mångfald. Å andra sidan kritiseras teatern för att reproducera exkluderande normsystem.
Syftet med min avhandling är att förklara och skildra en dubbel process där teater både ses som medel för förändring och som föremål för förändring. I avhandlingen behandlas projekt och produktioner som exemplifierar båda perspektiven. En möjlig anledning till polariseringen i synen på teater är ett behov att hantera en ökad social komplexitet. Den sociala komplexiteten kan förklaras utifrån en rad olika faktorer, såsom närvaron av parallella normsystem och globala maktförhållanden in transit. Sammantaget uppstår en förnimmelse av diffusa maktrelationer som hämmar förmågan till praktisk handling. Makten uppfattas å ena sidan som undflyende, å andra sidan beskrivs den vara ingjuten i samhällets strukturella byggnadsställning. Handling förskjuts därför till en symbolisk nivå, i detta fall teater. Denna transponering skulle kunna ses som ett utslag av ”magiskt tänkande”.

Senaste forskningsoutput

Nina Gren & Hanna Wittrock, 2018 aug 14, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Hanna Wittrock, 2017 aug 1, Handelsrådet.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (8)