Hannes Kohnke

knuten till universitetet, doktorand, ST-läkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Forskning

Aktuellt doktorandprojekt

Läkarkontinuitet i Svensk primärvård - ett jämlikhets perspektiv


Läkarkontinuitet är en grundläggande princip för en välfungerande primärvård. Begreppet innebär att
läkare och patient har en långsiktig vårdrelation som innefattar förebyggande vård liksom samordning
av insatser från olika vårdgivare. I januari 2010 infördes vårdval inom primärvården med syftet att öka
patienternas valfrihet och inflytande, att stimulera konkurrens mellan vårdgivare, samt att förbättra den medicinska kvaliteten. Sedan vårdvalet har begreppet kontinuitet blivit allt mer centralt i den svenska allmänmedicinska debatten. I gällande lagstiftning framgår att en fast vårdkontakt ska utses om det behövs för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, säkerhet och samordning. Trots detta upplever man inom professionen att kontinuitet mellan läkare och patient har blivit allt svårare att uppnå.

Statliga utredningar som gjorts sedan vårdvalet betonar kontinuitetsproblematiken. I en rapport
utarbetad av riksrevisionen i 2014 fastslås att förutsättningar att leva upp till lagens krav på en
kontinuerlig vård varierar starkt mellan landets vårdcentraler och att dessa skillnader delvis hänger
samman med områdets socioekonomiska status således att vårdcentraler i glesbygden och i områden
där vårdbehovet är stort tycks ha sämre förutsättningar att erbjuda patienterna en kontinuerlig vård.
Analyser som gjorts angående effekterna av vårdvalet är delvis motstridiga. Antalet besök i
primärvården har ökat generellt samtidigt som ojämlikheter i vårdkonsumtion också har ökat. I Skåne
tycks läkarkontinuiteten för diabetes patienter försämrats strax efter införandet av vårdvalet.

Syftet med detta doktorandprojekt är att fastställa om läkarkontinuitet inom svensk primärvård har
betydelse för vårdkvaliten och om vårdvalet haft någon betydelse för läkarkontinuiteten inom
primärvården. Projektet ämnar även att kartlägga läkarkontinuiteten i primärvården ur ett
jämnställdhetsperspektiv, dvs. om det finns demografiska orsaker eller geografiska områden där
bristande läkarkontinuitet kan vara en delorsak till ojämlik vård, samt undersöka eventuella
underliggande organisatoriska faktorer till låg kontinuitet.

Vetenskapliga frågeställningar

  • Finns demografiska, eller geografiska områden, där bristande läkarkontinuitet kan vara en
    delorsak till ojämlik vård?
  • Vilka effekter har vårdvalet haft för den longitudinella läkarkontinuiteten inom primärvården?
  • Har eventuella vårdvalseffekter på kontinuiteten haft betydelse för befolkningens
    sjukvårdkonsumtion i form av antal kontakter till akuten eller slutenvårdsdagar?
  • Kan organisatoriska faktorer på vårdcentralsnivå vara en delorsak till ojämlik vård?