Ingalill Rahm Hallberg

knuten till universitetet, Professor Emerita

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Forskning

Disputerade 1990 på en avhandling om vården av personer med demens, blev docent 1993 och professor 1997. Byggde upp och var chef för Vårdalinstitutet mellan 2002- juli 2010. Prodekan för medicinska fakulteten mellan 2000-2005 och vicerektor samt prorektor från 2009– våren 2012. President för the European Academy of Nursing Science 2005-2012. Ingalill Rahm Hallberg är Fellow of the American Association of Nursing, FAAN, hedersledamot i Svenska läkarsällskapet, Fellow of The European Academy of Nursing Science.

Sedan disputationen har forskningen rört äldre och deras vård och omsorg och med olika design och frågeställningar. Tjugonio doktorander har disputerat inom programmet med mig som huvudhandledare varav de flesta forskat om äldres funktionsförmåga, livskvalitet och besvär som påverkar livskvalitet, vårdkonsumtion. Särskilt fokus har varit på de allra äldsta, äldre som vårdas av närstående, har professionell vård i det egna hemmet eller i det särskilt boende. Tre projekt pågår för närvarande; varav det ena handlar om vården av demensdrabbade i ett Europeiskt perspektiv, åtta länder ingår och omfattar både vårdsystemen i de olika länderna, intervjuer med personer med demens och deras närstående samt vårdkostnader. Studiens design har upprepats i ett antal kommuner i Småland för att validera resultaten från den Europeiska studien. I båda fallen är data insamlat och publicering pågår. Det andra projektet är en randomiserad kontrollerad studie där effekten av när sjuksköterska till de mest sårbara äldre testas särskilt för dess effekt på vårdkonsumtion och på livskvalitet. Den tredje studien fokuserar sambandet mellan psykisk motståndskraft, livskvalitet och biomolekulära variabler hos kvinnor med börstcancer. Kvinnorna rekryteras i Karlskrona, Växjö, Halmstad och efter det att det tackat ja till att ingå i SCAN-B. Utöver de data som samlas in där besvarar de instrument för att bedöma psykisk motståndskraft och livskvalitet vid diagnos och efter ett år från diagnostillfället

Har handlett 29 personer till doktorsexamen som huvudhandledare samt 8 som bihandledare. En doktorand pågående.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Holmstrand, Ingalill Rahm Hallberg, Kai Saks, Helena Leino-Kilpi, Anna Renom-Guiteras, Hilde Verbeek, Adelaida Zabalegui, Caroline Sutcliffe & Connie Lethin, 2020 mar 30, I: Aging & Mental Health.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (212)