Jayeon Lindellee

Ph.D., Forskningskoordinator, Universitetslektor, Universitetslektor, Tidigare namn: Jayeon Lee

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

Forskning

Jag har ett brett forskningsintresse i socialpolitik och välfärdsstaternas förändringar. Närmare bestämt är jag intresserad av den föränderliga rollen som socialförsäkringar spelar för de som har behov av sociala skydd. Jag är intresserad av att utforska vad välfärdsstaterna faktiskt gör och därmed socialpolitikens utfall, inte bara att studera institutionella förändringar i sig. Jag är även intresserad av EUs socialpolitik och hållbar välfärd.

 

Avhandling

Jag försvarade min doktorsavhandling i 2018 med titeln: "Beyond retrenchment. Multi-pillarization of Swedish unemployment benefit provision".

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag de förändringarna som arbetslöshetsförsäkringen i Sverige har gått igenom under de senaste decennierna, med ett speciellt fokus på dess fördelningsmässiga konsekvenser. Under de senaste åren har det ekonomiska stödsystemet för arbetslösa personer genomgått tämligen drastiska förändringar. Täckningsgraden av den allmänna arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit och inkomstbortfallsprincipen hålls inte för många ersättningstagare. Villkoren för att kunna få ersättningar har blivit striktare och ersättningsnivån har halkat efter pris- och löneutvecklingen. I och med att de allmänna trygghetssystemen har försämrats har betydelsen av avtalsbestämda förmåner vid arbetslöshet blivit större för de arbetslösa. I linje med detta har många fackliga organisationer introducerat kompletterande inkomstförsäkringar för medlemmar i samarbete med försäkringsbolag under de senaste tio åren. I viss mån tillhandahåller även försäkringsbolag privata inkomstförsäkringar för individer utan facklig anslutning.

Vad innebär de här utvecklingarna för de arbetslösa personer som faktiskt har behov av ekonomiska stöd idag? Empiriskt har jag genomfört en enkätstudie som riktades mot personer som jobbar inom detaljhandeln och har varit arbetslösa nyligen. Studiepopulationen representerar de som har en högre risk för arbetslöshet samt ekonomiska svårigheter vid arbetslöshet, eftersom sektorn präglas av en högre andel av ofrivilliga deltidsanställningar, tidsbegränsade anställningar samt låga löner. Genom att studera konsekvenserna den senaste utvecklingen i trygghetssystemet för arbetslösa har haft för just den här gruppen belyser jag en av de klassiska frågorna inom forskning i socialpolitik, nämligen huruvida välfärdspluralism leder till ökad ojämlighet mellan samhällsgrupperna eller inte.

Avhandlingen bidrar till vår förståelse av hur riskerna och ansvar för arbetslöshet har omdefinierats mellan staten, facken, försäkringsmarknaden och individer. Den är en viktig diskussion som är relaterad till hur den svenska välfärdsstaten förändras och särskilt till den aktuella debatten om privatisering och marknadisering av välfärd.

Övrigt

Innan jag påbörjade min doktorandtjänst och under de första åren som doktorand deltog jag i ett forskningsprojekt som handlar om Europeisering och det civila samhället. Min forskning inom projektet tillsammans med professor Håkan Johansson handlade om hur de frivilliga organisationer som arbetar på EU-nivån med sociala frågor säkerställer representation av sina medlemmar, samt hur relationerna mellan de centrala frivilliga organisationerna på fältet konstrueras och vilken roll EU institutioner spelar i dynamiken. Jag har fortsatt intresse för EUs sociala dimension och socialpolitik som bedrivs på EU-nivån. Numera arbetar jag inom ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om civilsamhälleseliter som forskningskoordinator. 

Undervisning

På kursen Social Policy in Europe föreläser jag om privatisering i välfärd och hållbar välfärd, leder seminarier, handleder och examinerar studenternas kurspapper. På kursen Kunskapsproduktion i socialt arbete undervisar jag och leder seminarier om kvalitativa metoder. Jag undervisar även i de följande kurserna: Socialt arbete som ämne och professionSamhällsvetenskap och socialt arbete.

Jag handleder även studenter som skriver kandidatuppsatser.

Senaste forskningsoutput

Jayeon Lindellee, 2018 nov 6, Lund: Lund University. 249 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Håkan Johansson & Jayeon Lindellee, 2015, EU Civil Society. Patterns of Cooperation, Competition and Conflict. Johansson, H. & Kalm, S. (red.). Palgrave Macmillan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Håkan Johansson & Jayeon Lindellee, 2014, I : Voluntas. 25, 2, s. 405-424

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (3)