Johan Axhamn

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Immaterialrätt, Marknadsrätt, EU-rätt, Medierätt, Handelsrätt, Förmögenhetsrätt, IT-rätt, Dataskyddsjuridik

Undervisning

Jag undervisar och handleder uppsatser i framförallt immaterialrätt, medierätt, marknadsrätt - inklusive marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och näringsrättslig reglering - samt EU-rätt, IT-rätt (inklusive dataskyddsjuridik), allmän förmögenhetsrätt och annan handelsrätt. Jag har över tio års erfarenhet av undervisning på alla nivåer - från grundnivå till forskarutbildningsnivå - och ett brett spektrum av olika undervisningsformer. Jag är kursföreståndare för tre kurser vid institutionen för handelsrätt: EU Law (HARG21), Affärsjuridisk kandidatuppsats (HARH13) och Intellectual Property and Trade (HARN54). Jag har fullgjort flera kurser i högskolepedagogik och uppsatshandledning. Vidare är jag handledare för två doktorander och har genomgått utbildning i handledning av doktorander.

Forskning

Min forskning är framförallt inriktad på immaterialrätt, medierätt, marknadsrätt - inklusive marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och näringsrättslig reglering - samt EU-rätt, IT-rätt (inklusive dataskyddsjuridik), allmän förmögenhetsrätt och annan handelsrätt. Jag har ett särskilt intresse för frågor som rör juridikens samspel med ny teknik - t.ex. artificiell intelligens, sociala medier och sakernas internet - och relaterade metodfrågor. Även rättens och juridikens funktion och betydelse för hållbar utveckling (sustainable development) är frågor som intresserar mig.

Utöver min doktorsavhandling (monografi) har jag publicerat över 20 artiklar - företrädesvis på engelska - i ledande nordiska och internationella rättsvetenskapliga tidskrifter och antologier. Jag är ansvarig för ämnesgruppen för Marknads- och medierätt vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet och är medlem av ledningsgruppen för det centret. Jag är också associerad forskare vid Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) och Insitutet för Rättsinformatik (IRI) - båda vid Stockholms universitet. Jag har varit gästforskare vid Columbia Law School (New York), Instituut voor Informatierecht vid Amsterdams universitet, samt Senter for rettsinformatikk (SERI) vid Universitet i Oslo. 

Samverkan

Jag är styrelseledamot och sekreterare i styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU). Jag är också svensk representant och medlem av exekutivkommittén för the International Literary and Artistic Association (ALAI). Vidare är jag adjungerad styrelseledamot i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR). Därutöver är jag medlem i ett flertal professionella organisationer inom mina ämnesområden, såsom the International Association for the Advancement of Teching and Research in Intellectual Property (ATRIP), Svenska Nätverket för Europarättsforskning (SNEF), Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (KMF) och Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU). Genom mina engagemang i nämnda föreningar är jag regelbundet aktiv som arrangör eller talare vid konferenser och seminarier inom mina ämnesområden.

Vidare är jag chefredaktör och ansvarig utgivare för den rättsvetenskapliga tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR). Under åren 2006-2007 och 2014-2015 var jag sekreterare i två statliga utredningar inom immaterialrättsområdet och sedan mer än 10 år tillbaka är jag också rådgivare till svenska justitiedepartementet i immaterialrättsliga frågor och företräder regelbundet svenska regeringen i internationella förhandlingar om immaterialrätt, bl.a. i FN:s specialorgan för immaterialrätt, WIPO, och i EU. 

 

Senaste forskningsoutput

Johan Axhamn, 2020 mar 10, Tvistlösning inom affärsrätten. Arvidsson, N., Nyström, B. & Westberg, P. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 219-246 28 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johan Axhamn, 2019 dec 3, Le droit d’auteur en action: perspectives internationales sur les recours. Gendreau, Y. (red.). Les Éditions Thémis, s. 397-417 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (33)