Jonas Granfeldt

ProfessorOckså känd under namnet: Jonas Granfelt

Forskning

Min huvudsakliga forskning ligger inom området tillämpad fransk språkvetenskap med inriktning på språkinlärning.

Projekt

Muntlig språkfärdig i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext (2016 - 2018) (VR)

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

http://www.sol.lu.se/projekt/913

On the phonology-morphosyntax interface in child and adult learners of French - The development of determiners and consequences for left edge phenomena (2015-2016) (Crafoord) (Collaboration with CNRS)

The aim of this project is to investigate the developmental relationship between phonology, prosody and morphosyntax in the acquisition of French by mono- and bilingual children (Swedish-French) and adult second language learners (L1 Swedish). The focus will be on the emergence of the determiner system and a number of properties related to determiners, some of which display contrastive differences between the two major languages involved here, French and Swedish.

http://www.sol.lu.se/projekt/896

http://www.sfl.cnrs.fr/fsdet

Forskarskolan FRAM (Främmande språkens didaktik) (2012-2015) (VR)

De främmande språkens didaktik (FRAM) är en forskarskola som bedrivs som ett forskningsprojekt. Projektet syftar ytterst till att undersöka villkoren för flerspråkighet i den svenska skolan.
Forskningsprojekten spänner över tre områden: Individens språkinlärning, IKT, lärande och undervisning i språk och Former för bedömning i språk samt fem språk, franska engelska, italienska, spanska och tyska.

http://www.isd.su.se/de-fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5kens-didaktik

Corpus de LAngue Parlée en Interaction (CLAPI) (2013-2104) (Institut de Sciences de l'homme) (Collaboration avec Lyon II)

Ce projet exploratoire cherche d'une part à expérimenter comment une base de données de langue parlée en interaction peut devenir une ressource pour l'enseignement de la langue, et d'autre  part  à  proposer  des  modèles  d'utilisation  pré-organisés  pour  la  découverte  et l'apprentissage de l'interaction dans des situations naturelles.

http://www.sol.lu.se/projekt/698

http://clapi-fpie.ish-lyon.cnrs.fr/

Startålderns betydelse för språklig utveckling i franska (STUF) (2009-2011) (VR)

Projektet handlar om när språkutveckling som andraspråk börjar och utveckling som förstaspråk slutar. Vi jämför språkutveckling hos barn som börjar tillägna sig franska i olika åldrar (3-4 å vs 6år) Vi jämför med tidigare forskning om vuxnas L2 franska. Teoretiskt handlar projektet om att förstå startålderns betydelse för språkinlärningen.

http://projekt.ht.lu.se/sprakutveckling-franska/

Från A1 till C2: Lingvistiska korrelat till den gemensamma europeiska referensramens nivåer (Finansierat av HT-fakulteterna, LU)

Europarådets inflytelserika ramverk för lärande, undervisning och bedömning av språkfärdigheter, Common European Framework of Reference (CEFR) beskriver sex huvudnivåer, från A1 till C2. CEFR utgår från vad en språkanvändare kan göra med språket på olika nivåer. I projektet studerar vi vilka språkliga strukturer som korrelerar med nivåerna. Vi arbetar med engelska, franska och italienska.

http://www.sol.lu.se/projekt/420

Direkt Profil(2005-2008) (VR)
Direkt Profil var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som handlade om datorbaserad mätning av språkutveckling där analysen grundar sig på bl a de lingvistiska strukturer som befunnits ingå i sk utvecklingsgångar (Bartning &Schlyter, 2004). Vi utvecklade ett program för automatiserad mätning av språknivå. 

http://project.sol.lu.se/DirektProfil/.

Determinerarfrasens Utveckling i Romanska Språk (DURS)(1999-2004) (HSFR)

Projektet syftade till att jämföra språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn och vuxna inlärare av franska. Teoriramen var generativ grammatik och generativt grundade teorier om språkinlärning. Fokus låg på nominalfrassyntax och morfologi men även utvecklingen av klitiska pronomina studerades. 

Senaste forskningsoutput

Céline Rocher Hahlin & Jonas Granfelt, 2021, I: Languages. 6, 1, 16 s., 47.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (68)