Jonas Sandberg

Forskare

Forskning

Jonas är sjuksköterska, med.dr i geriatrik och docent i vårdvetenskap. Jonas forskningsområde har sedan avhandlingen (år 2001), som fokuserade hur parrelationen förändras efter en make eller makas flytt in på särskilt boende, handlat om närståendevårdares situation utifrån genus, identitet och maktperspektiv samt våldsprevention vid informell vård. Framförallt har äldre män som vårdar en sjuk partner studerats utifrån konstruktioner av maskuliniteter och identitet. Andra studier har fokuserat hur maktrelationer i familjer förändras i samband med svår långvarig sjukdom. Ett nytt forskningsområde handlar om hur risk för våld i vårdande relationer i samband med demenssjukdom kan förebyggas. Andra forskningsintressen rör implementering av palliativ vård inom akutsjukvården samt internetbaserad KBT-behandling vid insomni till följd av hjärtsjukdom.

 

Förutom ovan beskrivna forskningsområden har jag bland annat arbetat som program- och forskningsansvarig för demensområdet vid Sophiahemmets högskola samt haft uppdrag som pro-dekan, med särskilt ansvar för utbildningskvalitet, vid Jönköping University.