Karin Lovén

knuten till universitetet, Teknologie doktorsexamen,

Forskning

Aerosolteknologi

Det vetenskapliga arbetet har fokuserats på karaktärisering av partikelemissioner i olika arbetsmiljöer. Arbetet har fördelats mellan olika projekt som alla har en koppling till detta övergripande forskningsfokus och partikelemissionerna har även i viss mån kopplats till potentiella hälso- och toxikologiska effekter.

15 maj 2020 försvarade jag min doktorsavhandling och har sedan dess utökat mitt forskningsområde till att inkludera fler typer av arbetsmiljöer och andra typer av toxikologiska studier. 

 

 

Projekt - Städspray

Olika städsprayer har karaktäriserats med avseende på aerosolformation och användningen har kartlagts genom enkätundersökningar bland profesionella städare. Humanexponeringar har genomförts för att undersöka sprayanvändningen och aerosolernas eventuella hälsopåverkan, både med avseende på luftvägarna och muskelbelastning.

 

Projekt - NanoSafety

Arbetsplatsmätningar har genomförts på tre olika företag som hanterar nanomaterial (nanopartiklar etc.). Partikelemissioner från olika processer och arbetsmoment har uppmätts för att utvärdera potentiella exponeringsrisker. Dessa mätningar har sedan följts upp av toxikologiska studier då nanopartiklar har användts till cellexponeringsstudier vid ALI (Air Liquid Interface) i NACIVT (Nano Aerosol Chamber for In Vitro Toxicity)-kammaren.

 

Senaste forskningsoutput

Karin Lovén, 2020 apr 21, Lund: Division of Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences Lund University. 73 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (15)