Katarina Olsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridicum

Forskning

Jag är professor i civilrätt och verksam som lärare och forskare vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Jag är också på dekanens uppdrag ansvarig för internationalisering vid fakulteten vilket innebär ett övergripande strategiskt ansvar för alla aspekter av internationalisering i forskning, utbildning och samverkan.

Under åren har jag forskningsmässigt arbetat inom tre områden: stiftelserätt, konkurrensrätt och bolagsrätt. Jag disputerade 1996 på avhandlingen Näringsdrivande stiftelser – En rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning. Det var då den första avhandlingen inom stiftelserätt sedan 1950-talet. Idag har mitt forskningsområde vidgats till att inkludera den anglo-amerikanska rättsfiguren trust. Detta innebär att jag nu också arbetar inom förmögenhetsrätten. Mitt pågående forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet och Torsten Söderbergs stiftelse, heter ”Kan man lita på en trust?” och handlar om att sätta trusten i ett svenskt perspektiv. Eftersom vi är få forskare i Sverige som vetenskapligt intresserar oss för stiftelser och närbesläktade rättsfigurer är ett internationellt samarbete helt nödvändigt och jag har omfattande kontakter med kollegor i många länder i världen. Jag har tillsammans med nordiska kollegor bildat the Nordic Trust Law Network och det Nordiska Stiftelserättsliga Nätverket. Jag är styrelseledamot i Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift (JT) och i Stiftelsen Juristförlaget i Lund. Sammantaget har jag alltsedan min disputation arbetat med stiftelser i olika dimensioner och det är det rättsområde som också ligger mig varmast om hjärtat.

 

Undervisning

Jag har under hela min tid på Juridicum deltagit i kursutveckling, undervisning, framtagande av undervisningsmaterial, kursadministration samt examination, dvs. den pedagogiska verksamheten vid fakulteten. Jag har idag en stor mängd undervisningstimmar bakom mig, fördelade på flera ämnesområden och flera av juristutbildningens terminer.
Ämnesmässigt har jag haft min huvudsakliga lärargärning inom två ämnesområden. Marknadsrätten och särskilt konkurrensrätt samt associationsrätt med särskild inriktning på dels stiftelserätt och dels frågor om bolagsstyrning.
Under perioden 2009-2011 var jag studierektor med ansvar för utbildningen på grund- och avancerad nivå. I mitt arbete med internationalisering är jag ansvarig för frågor som rör studentmobilitet och avtal med lärosäten runt om i världen. På fakulteten har vi årligen många internationella besök och jag koordinerar ofta dessa.

Jag har handlett två doktorander till disputation, Nguyen Nhu Quynh (2011) och Justin Pierce (2016) och varit biträdande handledare för Tu Thanh Nguyen (2009).

Samverkan

Jag har ett mycket omfattande nätverk inom det stiftelserättsliga området såväl i Sverige som internationellt. Detta rör såväl kollegor inom universitetsvärlden som praktiker. Jag skriver rättsutlåtanden, håller föredrag, deltar i workshops. Jag är ordförande i Familjen Kamprads stiftelse (www.familjenkampradsstiftelse.se) och förtroendevald revisor i KK-stiftelsen (www.kks.se). Jag är styrelseledamot i föreningen Stiftelser i Samverkan och i Stiftelsestyrelsen vid Lunds universitet. Inom ramen för mitt internationaliseringsansvar har jag varit ledamot av flera kommittéer men också olika ad hoc grupper inom Lunds universitet. För närvarande är jag fakultetens representant i det centrala Internationaliseringsrådet.

Senaste forskningsoutput

Katarina Olsson, 2019 apr 5, I : Förvaltningsrättlig tidskrift. 2019, 2, s. 247 253 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katarina Olsson, 2019 mar 28, 100 s.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Katarina Olsson, 2018, Musikens makt Vänbok till Göran Blomqvist RJ:s Årsbok 2018. Björkman, J. & Jarrick, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 370-371 3 s. (RJ:s årsbok; vol. 2018).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (37)