Kenth Hansen

knuten till universitetet

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt skall studera förekomsten av aristokrati i städer; denna grupps betydelse och roll i urbana sammanhang samt dess interaktion med andra samhällsgrupper i staden. Studien är inriktad mot städer i Skånelandskapen under hög/senmedeltid och renässans.

Studien tar avstamp i den medeltida fyrståndsmodellen, där de fyra basala samhällsklasserna – aristokrati, präster, borgare och bönder – anses som tydligt avgränsade inte bara socialt och politiskt utan även rumsligt.

Syftet med studien kan beskrivas på tre nivåer. På den lägsta nivån förväntas konkreta kunskaper om aristokratins faktiska närvaro i städerna under olika tider – omfattning, gestaltning och närvaromotiv. På nästa nivå, avhandlingens huvudnivå, syftar studien till att klargöra aristokratins involvering i städernas samhällsstrukturer – materiella, sociala, ekonomiska och politiska strukturer. Slutligen kommer också synen på gränserna mellan olika samhällsgrupper som statiska och explicita under medeltid och tidigmodern tid att problematiseras, syftande till att ge en nyanserad och kanske förändrad bild av det förflutna klassamhället.

Senaste forskningsoutput

Kenth Hansen, 2020 apr 3, Lund: Lund University. 414 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Kenth Hansen, 2019, I: ALE. 2019:3-4, s. 30-44

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kenth Hansen, 2016, Mellan slott och slagg: Vänbok till Anders Ödman. Gustin, I., M. H., Roslund, M. & Wienberg, J. (red.). Lund, s. 67-74 (Lund Studies in Historical Archaeology; nr. 17).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (10)