Kjerstin Stigmar

Universitetslektor, Biträdande, Med Dr

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inom arbete och hälsa, med speciellt fokus på individer med psykisk eller muskeloskelletal ohälsa. Studierna är ofta genomförda i primärvården. Jag är intresserad av hur vi kan bibehålla individers arbetsförmåga och stödja individer i återgång i arbete.

Forskning

WorkUp

Ansvarig forskare: docent Birgitta Grahn

Vice ansvarig forskare: professor Ingemar Petersson

Anslag: 5 499 000 SEK (REHSAM)

Forskargrupp: Med Dr Kjerstin Stigmar, professor Gunvor Gard, Med Dr Sara Holmberg, doktorand Malin Forsbrand, doktorand Charlotte Post Sennehed

WorkUp är en klusterrandomiserad studie i primärvården i tre län (Skåne, Blekinge, Kronoberg). Projektet riktar sig till patienter med rygg- och/eller nackbesvär som söker till fysioterapeut. Patienterna ska inte ha varit sjukskrivna mer än 60 dagar och ska vara i arbetsför ålder. Studiens huvudsyfte är att studera om en strukturerad kontakt med arbetsgivare som komplement till sedvanlig behandling, kan påverka patieternas arbetsförmåga (primärt utfall), hälsorelaterad livskvalitet och funktion. I anslutning till projektet har också intervjustudier genomförts med fysioterapeuter, patienter och arbetsgivare.

Studien är stängd för inklusion och 12-månadersuppföljningar samt en hälsoekonomiskt uppföljning är publicerade. Vi fortsätter med uppföljningar av sekundära utfallsmått, kvalitativ data samt långtidsuppföljningar med registerdata. En doktorand har disputerat (mars 2018) och den andra doktoranden planeras disputera november 2019. Två masterstudenter är knutna till projektet. Jag är biträdande handledare till doktorand Malin Forsbrand (disputation i november 2019).

Forskning

Regassa-reg

Ansvarig forskare: Med Dr Maria Schelin

Biträdande ansvarig forskare: professor Ingemar Petersson

Anslag: 1 905 000 SEK (FORTE)

Forskargrupp: Med Dr Kjerstin Stigmar, Med Dr Anna Jöud, doktorand Elisabeth Bondesson

Regassa-reg är ett forskningsprojekt vars huvudsyfte är att göra långtidsuppföljningar av projektet Regassa. Detta projekt genomfördes i flera regioner i Sverige och riktade sig till patienter med psykisk ohälsa, som ångest och depression. Patienterna var randomiserade till sedvanlig behandling, internet KBT eller fysisk aktivitet. I Regassa-reg kommer vi att använda registerdata.

Forskning

NASTRU

Ansvarig forskare: docent Helen Pessah Rasmussen

Biträdande forskningsansvarig: professor Bo Norrving

Forskargrupp: PhD Anna-Maria Palsdottir, Med Dr Kjerstin Stigmar, professor Patrik Grahn, professor Ingemar Petersson.

NASTRU är en kontrollerad, randomiserad studie riktad till patienter med trötthet efter stroke. Patienterna var randomiserade till naturunderstödd rehabilitering som komplement till sedvanlig behandling eller enbart sedvanlig behandling. 103 patienter är inkluderade och analysarbete pågår.

Forskning

Atrosskola i primärvården

Ansvarig forskare: ass professor Eva Ekvall Hansson

Forskargrupp: Med Dr Kjerstin Stigmar, Med Dr Anne Sunden, doktorand Karin Åkesson

Forskningsprojektet fokuserar atroskskola som bedrivs i primärvården och som riktar sig till patienter med osteoartros. Speciellt fokus är på "patient enablement".

Forskning

Rehabiliteringsgarantin i primärvården

Forskargrupp: docent Birgitta Grahn, Med Dr Kjerstin Stigmar, Med Dr Sara Holmberg, doktorand Charlotte Post Sennehed, datamanager Pernilla Nilsson

Studerna i detta program fokuserar utfallet av multimodal rehabilitering (MMR) som erbjuds patienter med smärtproblematik i primärvården. Huvudsyftet med MMR är att förbättra eller stödja patienternas arbetsförmåga. Vi studerar också vårdgivarrelaterade faktorers betydelse för remitteringen.

Forskning

Forskning

ISkol-projektet

ANslag: 3 845 000 SEK from AFA (2016)

Ansvarig forskare: Docent Lydia Kwak, Institutionen för miljömedicin, Karolinska Instituetet

Syftet med detta projekt är att studera implementering av riktlinjer för mental hälsa på arbetsplatsen, i skolmiljö. Vi använder en kluster-randomiserad desing och arbetar med implementering och insamling av data (start nov 2017).

Senaste forskningsoutput

Visa alla (23)