Lisa Ekstam

Universitetsadjunkt, Med dr, Legitimerad arbetsterapeut

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetsterapi
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • Stroke, Rehabilitering, Boende, Åldrande, Hälsa, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Jag är legitimerad arbetsterapeut sedan 2001 och har en medicine doktorsexamen i ämnet arbetsterapi från Karolinska Insitutet år 2009. Jag undervisar idag på arbetsterapeutprogrammet på Lunds Univeristet. Min forskning syftar till att utveckla kunskap kring vardagens görande och utveckla och utvärdera olika interventioners effekt på aktivitet, delaktighet, hälsa och livskvalitet.

Pågående forskning
Jag är speciellt intresserad av att studera hur personer hanterar förändringar som uppstår i vardagen, i hemmet och samhället i samband med åldrande och/eller funktionshinder.

Ett av mina forskningsprojekt utvärderar bostadsanpassningar utifrån ett individperspektiv. Projektet inkluderar också en processutvärdering och en hälsoekonomisk utvärdering: Bostadsanpassningar och förflyttningshjälpmedel – Utvärdering av en ny praxisstrategi

Jag deltar även i ett tvärvetenskapligt projekt där vi studerar äldre som deltar på äldrekollo med fokus på äldrekollot som fenomen, görandet av ålder under kolonivistelsen och verksamhetens implikationer för äldres hälsa och livskvalitet: Pensioner camps as a phenomena, operational implications for older people’s health and quality of life and the doing of age

Tidigare forskning
Doktorsavhandling: Ekstam, Lisa (2009): Förändringar i vardagslivet efter stroke: Äldre personers och pars dagliga aktiviteter under det första året hemma efter stroke, Karolinska Institutet

Jag har varit verksam som postdoktor i forskargruppen HELD på sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet mellan 2010-2015. Som postdoktor i denna grupp har jag arbetat med två projekt. En prospektiv observationsstudie av rehabiliteringsprocessen efter stroke och en klusterrandomiserad kontrollerad multicenterstudie som utvärderar effekten av en klientcentrerad ADL-intervention.

 

 

Undervisning

Jag undervisar på arbetsterapeutprogrammet på Lunds Universitet och har tidigare undervisningserfarenhet från arbetsterapeutprogrammet på KI (2003-2012). Jag har varit bihandledare åt Björg Thordardottir som disputerade 2016.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (45)