Marie Göransson

Doktorand, Hovrättsassessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Familjerätt, Sakrätt, Insolvensrätt

Forskning

Avhandlingsprojekt: Makars och sambors rättsliga relationer till borgenärer

 

Den privata skuldsättningen i Sverige ökar. För enskildas ekonomiska situation spelar givetvis skuldförhållandena en framträdande roll. Hushållens skuldsättning har dessutom stor betydelse för samhällsekonomin och har av Riksbanken pekats ut som den största riskfaktorn i svensk ekonomi. Mot denna bakgrund finns det ett tydligt behov av att regler som är relevanta för den privata skuldsättningen undersöks ur många olika per­spek­tiv.

 

I fokus för avhandlingsprojektet står vissa regler som gäller makars och sambors relationer med borgenärer. Regelkomplexet som under­söks be­finner sig i en skärnings­­punkt där familjerätt möter sak­rätt, ut­söknings­rätt och kon­kurs­rätt. Det förhållandet att reg­leringen spänner över flera olika rätts­områden innebär att det inte är fråga om ett enhetligt, sammanhängande regelkomplex. Därför är det särskilt angeläget att utforska hur överlappningen mellan de olika rättsområdena ser ut. Detta görs i av­handlingsprojektet.

 

Undersökningen av reglerna görs på två olika plan. Den ena delen av undersökningen ut­görs av en rättsdogmatisk kartläggning som är avsedd att ge en samlad bild av regelkomplexets huvuddrag. En sådan undersökning saknas för närvarande be­träffande svensk rätt och regelkomplexet framstår i viss mån som osamman­hängande. Kart­läggningen är avsedd att öka översiktligheten och klarlägga motsättningar i systemet genom att tydlig­göra hur samspelet mellan regler som tillhör olika rättsområden fungerar.

 

Den andra delen av undersökningen har en mer renodlad familjerättslig inriktning. Kartläggningen används i denna del som utgångspunkt för en studie av den rättsliga synen på lojalitet i parrelationer. De kartlagda reglerna sätts i relation till regler som gäller makars och sambors inbördes ekonomiska mellanhavanden. Dessa senare regler bygger på en uppfattning om äkten­skapet som en starkare ekonomisk gemenskap än samboförhållandet. I av­handlings­projektet under­söks om det är möjligt att spåra denna syn på parrelationer i regler som gäller i relation till en borgenär, eller om parterna i parrelationen snarare betraktas som en ekonomisk enhet oberoende av om de har valt att leva som makar eller sambor. Studien av borgenärsrelationen används således i denna del som en lins för att ut­forska rättsliga föreställningar om äktenskap och samboförhållanden.  

Senaste forskningsoutput

Marie Göransson & Eva Ryrstedt, 2017, Department of Law, Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (2)