Marlene Malmström

Docent, knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Kirurgi

Nyckelord

  • Cancer, omvårdnad, Rehabilitering, cancer processer, Palliativ vård

Forskning

Jag är leg. Sjuksköterska och Docent i omvårdnad och har min grundanställning som FoUU-ledare vid Skånes universitetssjukhus. Jag är också aktiv på grund-, avancerad- och forskarnivå vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet.

Mitt huvudsakliga forskningsfokus ligger på patienters upplevelser och optimering av cancervårdprocesser. Forskningen involverar patientens hela cancerprocess från första misstanke om cancer till eventuell behandling och efterföljande rehabilitering och/eller palliativ vård. Drivkraften är att med stöd i patienters upplevelser och erfarenheter av cancerprocessen arbeta för att testa, utvärdera och implementera optimerade arbetssätt med syftet att främja patientens välbefinnande och väg genom processen. 

Jag disputerade 2013 med en avhandling som fokuserade på Optimerad uppföljning efter kirurgi pga esofaguscancer vilken innefattade såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Min post doc period gjorde jag (2015-2017) i ett internationellt projekt med ledning från Oxfords universitet. Projektet fokuserade på Patienters erfarenheter av sin process och sina möten med vården från första symtom till behandling för kolorektal- och lungcancer i Sverige, Danmark och England som underlag för utökad förståelse för de skillnader som påvisats mellan länderna gällande bland annat överlevnad och hälsobeteende/mönster. Idag arbetar jag som FoUU-Ledare vid Skånes universitetsjukhus och är knuten till institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet och Palliativt utvecklingscentrum.

Förutom diverse spännande projekt innefattande översättning och kulturanpassning av instrumentet IPOS, kartläggning av fysioterapeutiska insatser i palliativ vård, långtidsutvärdering av patienters upplevelser av uppföljning efter cancer som barn och utvärdering av den psykosociala påverkan på patienter efter esofaguscancerkirurgi så ligger idag den huvudsakliga forskningsaktiviteten inom två område.

Jag är PI för ReScreen studien - Screeningbaserad individualiserad rehabilitering vid primär bröstcancerbehandling. Projektet är designat som en komplex interventionsstudie med syftet att utveckla och utvärdera effekten av screeningbaserad individualiserad rehabilitering i samband med primär bröstcancerbehandling. Projektet innefattar bland annat en systematisk review, feasibility studie, RCT studie med fokus på patientens återhämtning och hälsoekonomiska effekter samt utvärdering av interventionen genom intervjuer med patienter och närstående. Till projektet är Lisa Rydén (professor), Ulrika Olsson Möller (post doc), Ingmarie Olsson (doktorand), Helena Erixon (forskningssjuksköterska) och Eva Wahlgren (forskningskoordinator) knutna.  

Projektet Tidig identifiering av palliativa vårdbehov hos personer som utreds för matstrups- eller magsäckscancer med utgångspunkt från palliativt utvecklingscentrum genomförs med fokus på att utvärdera den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) för patienter som drabbas av esofaguscancer. Målet med projektet är att utvärdera möjligheterna att identifiera palliativa vårdbehov i ett tidigt stadie i cancerprocessen och multidisciplinärt sätta in insatser för att främja patientens välbefinnande och vårdprocess. Övriga ansvariga för projektet är Prof. Carl Johan Furst, Prof. Birgit H Rasmussen och Doc. Jimmie Kristensson.

Senaste forskningsoutput

Ulrika Olsson Möller, Ing-Marie Olsson, Katarina Sjövall, Ingela Beck, Lisa Rydén & Marlene Malmström, 2020 mar 26, I : BMC Health Services Research. 20, 252.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)