Marlene Malmström

knuten till universitetet, Dr.Med.Vet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Kirurgi

Nyckelord

  • Cancer, omvårdnad, Rehabilitering, cancer processer, Palliativ vård

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsfokus ligger på patienters upplevelser och optimering av cancervårdprocesser. Forskningen involverar patientens hela cancerprocess från första misstanke om cancer till eventuell behandling och efterföljande rehabilitering och/eller palliativ vård. Drivkraften är att med stöd i patienters upplevelser och erfarenheter av cancerprocessen arbeta för att testa, utvärdera och implementera optimerade arbetssätt med syftet att främja patientens välbefinnande och väg genom processen. 

Jag disputerade 2013 med en avhandling som fokuserade på Optimerad uppföljning efter kirurgi pga esofaguscancer vilken innefattade såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Efter detta har jag haft en delad tjänst där jag arbetat som verksamhetsutvecklare vid Skånes universitetssjukhus (VO kirurgi och gastroenterologi) på deltid och i ett internationellt projekt med utgångspunkt från Oxfords universitet, anställd av palliativt utvecklingscentrum, som Post Doc på deltid. Projektet fokuserade på Patienters erfarenheter av sin process och sina möten med vården från första symtom till behandling för kolorektal- och lungcancer i Sverige, Danmark och England som underlag för utökad förståelse för de skillnader som påvisats mellan länderna gällande bland annat överlevnad och hälsobeteende/mönster. Idag arbetar jag som FOUU-Ledare vid VO kirurgi och gastroenterologi och är knuten till palliativt utvecklingscentrum.

Förutom diverse spännande projekt innefattande översättning och kulturanpassning av instrumentet IPOS, kartläggning av fysioterapeutiska insatser i palliativ vård, långtidsutvärdering av patienters upplevelser av uppföljning efter cancer som barn och utvärdering av den psykosociala påverkan på patienter efter esofaguscancerkirurgi så ligger idag den huvudsakliga forskningsaktiviteten inom två område.

I projektet RE-SCREEN; Screeningbaserad individualiserad rehabilitering efter primär bröstcancerkirurgi där jag är PI och arbetar tillsammans med bland annat Prof. Lisa Rydén för att genom en komplex interventionsstudie testa och utvärdera effekten av screeningbaserad selektion av patienter med behov av utökat stöd och rehabilitering efter primär bröstcancerkirurgi. Projektet innefattar bland annat en systematisk review, feasibility studie, RCT studie med fokus på patientens återhämtning och hälsoekonomiska effekter samt utvärdering av interventionen genom intervjuer med patienter och närstående. Till projektet är Ulrika Olsson Möller Dr. Med. Vet. knuten som post doc.  

 

Projektet Tidig identifiering av palliativa vårdbehov hos personer som utreds för matstrups- eller magsäckscancer med utgångspunkt från palliativt utvecklingscentrum genomförs med fokus på att utvärdera den nationella vårdplanen för palliativ vård (NVP) för patienter som drabbas av esofaguscancer. Målet med projektet är att utvärdera möjligheterna att identifiera palliativa vårdbehov i ett tidigt stadie i cancerprocessen och multidisciplinärt sätta in insatser för att främja patientens välbefinnande och vårdprocess. Övriga ansvariga för projektet är Prof. Carl Johan Furst, Prof. Birgit H Rasmussen och Doc. Jimmie Kristensson.

Senaste forskningsoutput

Sand Andersen, R., McArtney, J., Birgit H. Rasmussen, Bernhardson, B. M., Hajdarevic, S., Marlene Malmström & Ziebland, S., 2019 jun 11, I : Critical Public Health.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Olsson Möller, U., Beck, I., L Rydén & M Malmström, 2019 maj 20, I : BMC Cancer. 19, 472.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Hellstadius, Y., Marlene Malmström, Lagergren, P., Sundbom, M. & Wikman, A., 2019, I : Nursing Open.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (13)