Martin Malmström

Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Didaktik
  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • skrivkris, literacykris, skrivforskning, läsforskning

Forskning

Jag undersöker föreställningar om skrivande i gymnasiet och i högre utbildning så som de kommer till uttryck i kurs- och ämnesplaner och medial debatt. Skrivande studeras ur såväl ett synkront som ett diakront perspektiv. Det innebär alltså att jag söker finna historiska orsaker till rådande föreställningar om skrivande. Jag jämför situationen i Sverige med den i några andra länder. En viktig fråga att söka besvara är vilka mekanismer som skapar idéer om skrivande. Teorier och metoder är hämtade från kritisk diskursanalys, SFL (systemic functional linguistics) och olika samhällsteorier.

I min licentiatuppsats ägnade jag mig åt skönlitterärt skrivande och läsning i gymnasieskolans svenskämne. Inspirerad av fanfiction skapade jag ett undervisningsprojekt i min egen klass där skönlitterär läsning och skrivande ingick. I analysen användes främst narratologiska teorier.

Senaste forskningsoutput

Margareta Serder & Martin Malmström, 2020 apr 24, I : Pedagogisk forskning i Sverige. 25, 1, s. 106-109 4 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Martin Malmström, 2019 dec 1, En historiker korsar sitt spår: En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia. Blennow, K., Brunnström, P. & Örbring, D. (red.). Malmö: Holmbergs, s. 239-254 16 s. (Skrifter med historiska perspektiv; nr. 22).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (17)