Mikael Larsson

Forskare

Forskning

Den övergripande målsättningen med mitt doktorandprojekt är att studera det förhistoriska Uppåkra ur ett agrarekonomiskt och landskapsekologiskt perspektiv.

Min målsättning är att komplettera forskningen kring Uppåkra med nya perspektiv som tar sin utgångspunkt i platsens agrara bas. Jag kommer också att studera centralplatsens ekologiska betydelse i ett omland. Specifika frågeställningar som kommer att belysas är ifall Uppåkra hade en egen agrar produktion, och hur har denna i sådana fall varit organiserad? Uppvisar agrara produkter och andra livsmedel en avvikande sammansättning i jämförelse med mer ordinära bosättningar från samma tid och kan detta i sådana fall förklaras med handel?

Avgörande för möjligheten att besvara dessa frågor är att identifiera den rumsliga och kronologiska fördelningen av spannmål och annat växtmaterial inom Uppåkralokalen, att funktionsbestämma anläggningar och bebyggelsetyper, och framför allt att identifiera eventuella spannmålsmagasin och förråd.

Jag kommer under projektets gång att samla in jordprover då fältarbete pågår för att därefter analysera materialet. Då man i Uppåkra påträffat rester efter husanläggningar som brunnit ner ger detta mycket goda förutsättningar för att systematiskt undersöka och provta golvlager och andra kulturlager. Projektet kommer även att ineffatta sammanställningar av samtida makrofossilmaterial från andra lokaler i regionen.

Senaste forskningsoutput

Mikael Larsson, Jakob Bergman & Lagerås, P., 2019 apr 18, I : PLoS ONE. 14, 4, 24 s., e0215578.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mikael Larsson, 2017 sep 5, I : Vegetation History and Archaeobotany. 17 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (9)