Norma Montesino

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Migration, Transnationell migration, Barnmigration, Romer

Forskning

Min forskning berör huvudsakligen socialhistoriska frågor. Jag disputerade i maj 2002 på en avhandling med titeln Zigenarfrågan, intervention och romantik. Mellan 2002 och 2005 arbetade jag i det nordiska forskningsprojektet Consumption and Vulnerability in the Nordic Welfare States, som leddes av professor Jens Bonke vid Socialinstitutet i Köpenhamn. Mellan år 2006 och 2008 var jag ansvarig för forskningsprojektet "Föreställningar kring arbetsförmåga och ohälsa. Icke-arbetsföra flyktingar i Sverige", finansierat av Vetenskapsrådet. I detta projekt samarbetade jag med historikern Malin Thor (Malmö högskola). Jag studerade mottagandet och hanteringen av flyktingar med tuberkulos inom socialtjänsten, ett avslutat projekt som har utvidgats till frågor som behandlar betydelsen av hälsovårdspolitiska bedömningar i välfärdsarbete med migranter i Sverige. Sedan år 2002 har jag fortsatt min forskning kring svensk politik gentemot romer och deltagit i internationella och nationella konferenser om romers situation i Sverige.

Idag deltar jag i ett forskningsprojekt som studerar hur migration och etniska relationer i socialt arbete behandlas i utbildningen. Den demografiska utvecklingen och samhällets globalisering har ändrat förutsättningarna för socionomutbildningen i Sverige. Frågan är hur socionomutbildningen har följt med i dessa förändringar. Även om olika interkulturella och mångkulturella ambitioner sedan länge finns i landets utbildningar, så har svenska välfärdsstatliga normer fortsatt att vara en lika given som osynlig utgångspunkt i diskussioner om människors levnadssätt och sociala problem. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka innebörden av etniska relationer i socialt arbete så som det tar sig uttryck på socionomutbildningen. Studien avser att studera innebörden av etniska relationer i socionomutbildningen ur ett historiskt och dagsaktuellt samhällsperspektiv. Centrala undersökningsområden för studien är vilket innehåll olika styrdokument för utbildningen ger åt etniska relationer i socialt arbete, hur lärare tolkar detta och sedan omsätter det i undervisningen, och vilket innehåll de studerande uppfattar att utbildningen ger åt etniska relationer i socialt arbete samt vilket innehåll de själva ger åt detta. Studien vill sätta ljus på om och vilka spänningar som finns mellan olika innehåll. Projektet sammanför  utbildningsvetenskaplig forskning med socialt arbete och IMER-forskning. Etniska relationer är ett omtvistat område, inte minst i utbildningssfären.  Utbildningsvetenskapliga perspektiv på etniska relationer i socialt arbete är ett sedan länge etablerat område internationellt. Med denna studie vill vi bidra till kunskap på detta område utifrån ett svenskt sammanhang. Vi vill även bidra till att föra in den internationella forskningen på svenska lärosäten och Sverige-specifika perspektiv i den internationella debatten på området. Projektansvarig är Erica Righard (Malmö högskola).

Pågående forskning

  • Etniska relationer i socialt arbete. En studie av styrdokument, undervisning och studenterfarenheter inom socionomutbildningen.
  • Socialt arbete med flyktingar inom socialtjänsten, ett historiskt perspektiv
  • Barnmigration
  • Romer i svensk myndighetspolitik

Undervisning

Jag undervisar på en rad olika kurser på socionomprogrammet:
Termin 1 Socialpolitik. Termin 5 Grupphandledning. Termin 6 Grupp- och individuell handledning inför uppsatsarbete. Termin 7 Migration som interventionsområde. Slutligen arbetar jag även med grupp- och individuell handledning på masterutbildningen.

Har genomgått motsvarande 15hp i högskolepedagogik och även utbildning för handledning av forskarstuderande. Jag har stort intresse för internationaliseringsarbete och har deltagit i utbyte med olika socionomutbildningar i Latinamerika och Spanien.

Undervisningserfarenhet har skapat intresse för den undersökningsbaserade pedagogiken, som efter en fältstudie till Vitryssland ledde till en artikel om kunskapssynen inom socionomutbildningen.

Yrkesarbete

Mina första erfarenheter av socialt arbete fick jag i Chile. Där jag arbetade med vuxna och barn i ett mycket fattigt bostadsområde i huvudstaden Santiago. Till detta område återvände jag som sociologistuderande i slutet av 1980-talet för att utvärdera ett biståndsprojekt som finansierades av internationella organisationer. Projektet syftade till att förebygga en ökad alkoholkonsumtion bland arbetslösa i bostadsområdet.

År 1990 anställdes jag av Lunds kommun som ansvarig för ett projekt för romska barn. Under ca 10 år var jag ansvarig för detta projekt som syftade till att skapa en trygg skolsituation för romska barn.

Samverkan

  • Medlem i det europeiska nätverket om migration (IMISCOE), medlem i forskningsgruppen: International Migration and Social Protection: Mobility and Diversity as Chalenges to Welfare Rights and Provision
  • Styrelseledamot Romani Studies Institut (Sverige)
  • Forskarnätverket Romers och resandes historia i Norden (RORHIN)
  • Redaktionsrådet för tidskriften Serviço Social & Sociedade, Sao Paolo, Brasil

Utvald forskningsoutput

Norma Montesino & Ida Ohlsson Al Fakir, 2018 mar, Conceptualising Public Health: Historical and Contemporary Struggles over Key Concepts. Kananen, J., Bergenheim, S. & Wessel, M. (red.). London: Routledge, s. 119-134

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Lars Harrysson (red.), Rosmari Eliasson-Lappalainen (red.), Ulrika Anzén, Christel Avendal, Staffan Blomberg, Moa Brunzell, Kristina Göransson, Helene Lahti Edmark, Pirjo Linér, Stig Linde, Norma Montesino, Lupita Svensson, Nataliya Thell, Tabitha Wright Nielsen & Patrik Hekkala, 2017 mar 25, Lund: School of Social Work, Lund University. 80 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2017, nr. 3)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Norma Montesino, 2016 jun 27, I: Trabajo Social Global. 6, 10, s. 27-49 22 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars Harrysson, Norma Montesino & Erika Werner, 2016 mar 24, I: Critical Social Policy. 36, 4, s. 531-550 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino, 2016, Migración e interculturalidad: Una oportunidad no una amenaza. Berríos Riquelme, J. & Bortolotto Bernardi, I. (red.). Santiago, Chile: Editorial San Pablo, s. 277 307 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino & Erica Righard, 2015, Socialt arbete och migration. Montesino, N. & Righard, E. (red.). Gleerups Utbildning AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino & Mercedes Jiménez-Álvarez, 2015, I: Transnational Social Review. 5, 3, s. 332-337

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erica Righard & Norma Montesino, 2015, Socialt arbete och migration. Norma, M. & Erica, R. (red.). Gleerups Utbildning AB, s. 7-16

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino & Erica Righard, 2015, Socialt arbete och migration. Montesino, N. & Righard, E. (red.). Gleerups Utbildning AB, s. 205-220

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino & Ida Olhsson Al Fakir, 2015, I: Socialmedicinsk tidskrift. 92, 3, s. 305-314

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino (red.) & Erica Righard (red.), 2015, Gleerups Utbildning AB. 223 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Norma Montesino, 2015, Socialt arbete och migration. Montesino, N. & Righard, E. (red.). Gleerups Utbildning AB, s. 45-61

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino & Ida Ohlsson Al Fakir, 2015, I: Social Inclusion. 3, 5, s. 126-136

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino, 2014, I: Afkar/Ideas. 44, s. 76-78

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Norma Montesino & Erica Righard, 2014, I: Cuadernos de trabajo social. 27, 1, s. 41-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino & Viktoria Hanson, 2013, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Norma Montesino & Erica Righard, 2013, I: Cuadernos de trabajo social. 26, 1, s. 105-114

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino, Erica Righard & Eva Wikström, 2013, I: Trabajo Social Global. 5, s. 76-91

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Adrian Marsh & Norma Montesino, 2013, Encyclopedia of Global Human Migration. Ness, I. (red.). Wiley-Blackwell

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino, 2012, Den bildade resenären: Vänner och kollegor belyser Svante Lundbergs väg från 1960-tal till 2010-tal. Olofsson, G. & Sarstrand Marekovic, A-M. (red.). Linnaeus University Press, s. 25-28

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Erica Righard & Norma Montesino, 2012, I: Social Work Education. 31, 5, s. 651-662

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino & Erica Righard, 2012, (Submitted).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Norma Montesino, 2012, I: International Journal of Migration, Health and Social Care. 8, 3

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino, 2011, I: Servico Social & Sociedade. 108, s. 692-709

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino & Malin Thor, 2010, I: Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino, 2010, 2: Socialhögskolan, Lunds universitet. 56 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2010, nr. 2)(Research Reports in Social Work; vol. 2010, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Norma Montesino, 2010, Romers rätt- en strategi för romer i Sverige SOU 2010: 55, del I. s. 140-161

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino, 2010, I: Social Work & Society. 8, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino & Ida Olsson Al Fakir, 2010, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Anne Harju, Torbjörn Hjort & Norma Montesino, 2010, Den ifrågasatte medborgaren - om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen. Hjort, T., Lalander, P. & Nilsson, R. (red.). MiV Linnéuniversitet, s. 29-46

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino, 2009, (Unpublished).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Norma Montesino & Malin Thor, 2009, I: Historisk Tidskrift. 129, 1, s. 27-46

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino & Kerstin Svensson, 2009, Den berusade båten. Eliasson-Lappalainen, R., Meeuwisse, A. & Panican, A. (red.). Arkiv, s. 243-254

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino, 2008, I: Socialvetenskaplig tidskrift. 1, s. 37-51

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Norma Montesino, 2008, Efterfrågad arbetskraft?. Lundberg, S. & Platzer, E. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino, 2007, Sveriges mottagning av flyktingar. Ekberg, J. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino & Marianne Skytte, 2006, Socialt arbete, en grundbok. Swärd, H., Meeuwisse, A. & Sunesson, S. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino, 2005, Utsadhet og forbruk i de nordiske velfärdsstater. Bonke, J. (red.). Dansk Socialforskningsinstitut, Vol. 18. s. 244-256

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino & Torbjörn Hjort, 2005, Utsadhet og forbruk i de nordiske velfärdsstater. Bonke, J. (red.). Dansk Socialforskningsinstitut, Vol. 18. s. 184-206

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Norma Montesino, 2003, Social consequences of changing labour market conditions and undeserved personal virtues. - Lectures on age, class, ethnicity and gender. Harrysson, L. (red.). Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet, Vol. 4. s. 35-43 9 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2003, nr. 4).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Norma Montesino, 2002, School of Social Work, Lund University. 225 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Norma Montesino, 2001, I: Romani Studies 5. 11, 1, s. 1-23

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (56)