Olof Sandgren

Docent, Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • Logopedi, Språkstörning, Evidensbaserad intervention, Skola, Specialpedagogik

Forskning

Den språkliga förmågan är avgörande för skolframgång. Barn och unga med språkstörning och andra språkliga svårigheter har stora problem att nå skolans mål, och löper dessutom förhöjd risk för psykisk ohälsa, svårigheter i kamratrelationer och försämrad anställbarhet som vuxna. För att dessa barn ska kunna vara inkluderade och delaktiga i skolarbetet och i samhället behöver skolan utveckla sin beredskap för att hantera språkliga svårigheter, och skolans personal behöver ha kännedom om vilka anpassningar som är nödvändiga för att skapa en språk- och kommunikationsutvecklande undervisning. Vår forskargrupp utvärderar metoder för att skapa optimala möjligheter för alla elever att utveckla en god språklig och kommunikativ förmåga. I ett pågående forskningsprojekt, som finansieras av Skolforskningsinstitutet, utvärderar vi i randomiserade och kontroller studier effekterna av ett lärarfortbildningsprogram på elevernas språkfärdigheter och kunskapsresultat, samt på lärarnas undervisningsmetoder och kunskaper om hur undervisningen kan anpassas. Med ett praktiknära angreppssätt kan vi både besvara konkreta frågor från yrkesverksamma som dagligen möter barn och unga med språkliga svårigheter och utöka evidensbasen för effektiv intervention vid språkstörning.

 

Jag är legitimerad logoped sedan 2007 och disputerade 2013 i klinisk medicin vid Lunds universitet. Jag är nu verksam som forskare vid avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, vid institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL) vid Medicinska fakulteten, där jag 2013-2015 också var programdirektör för logopedprogrammet. Sedan 2016 är jag lektor i specialpedagogik vid Malmö universitet, där jag ansvarar för speciallärar- och specialpedagogprogrammens moment om språkutveckling och språkliga svårigheter. Sedan 2018 är jag docent i specialpedagogik. Min forskning fokuserar på evidensbasering av insatser vid språkstörning, såväl inom logopedisk verksamhet som i pedagogiskt och specialpedagogiskt omhändertagande.

Senaste forskningsoutput

Olof Sandgren, Salameh, E-K., Ulrika Nettelbladt, Dahlgren-Sandberg, A. & Ketty Andersson, 2020 jun 25, I : Logopedics Phoniatrics Vocology. s. 1-7

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (21)