Per Möller

knuten till universitetet, Professor Emeritus, , , , Director of Studies, Geology, ,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Geologi

Nyckelord

  • Naturvetenskap

Forskning

Sedan 1:a januari 2017 är jag officiellt pensionerad, så korrekt titel får väl anses vara Professor Emeritus. Men inte mycket har ändrats vad avser min forskning. Jag är fortsatt vara verksam som forskare och handledare i två av forskargrupperna inom Kvartärgeologi vid Geologiska institutionen; (1) Glaciala processer, sediment och landformer och (2) Rekonstruktion av kvartära miljöer i arktiska/subarktiska områden - paleoglaciologi och paleoklimatologi. Mycket av mitt hjärta ligger i polarforskningen som jag bedrivit sedan 1989 på Grönland, Svalbard, Sibirien och Antarktis. Mer om mina expeditioner kan hittas på: (http://www.geol.lu.se/personal/prm/eng/expeditioner_sv.htm)

Pågående forskning har under senaste åren och för kommande år centrerats kring (i) bildningen av drumliner i södra Sverige (och helt allmänt det glaciala landskapets bildning) och, (ii) glacial utvecklings- och miljöhistoria i syd-Skandinavien under perioden före det senaste istidsmaximat (perioden 70-30,000 år sedan, syreisotopstadium (MIS) 3). 

I januari 2019 fick jag ett nytt 3-årigs forskningsanslag från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (tillsammans med Helena Alexanderson) för projektet "Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden" (https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/januari/lldelning-av-externa-forskningsbidrag-2019/)

 
Nyheter och aktiviteter:

Juni - September 2020: fältarbete (9 veckor) med SGU-projektet 'sub-till sediments and wind deflation surfaces in southern Sweden' genom fortsatt rekognoseringsorbeten samt upptagande av maskingrävda schakt.

Augusti 2020: Rekognosering vid Sammakko i Norrbotten för nyupptäckt stenåldersboplats, för senare sjöborrningar (2021) för miljörekonstruktion. I samarbete med Norrbottens Museum.

Juli 2020: Fortsatt fältarbete i Dalarna för mitt projekt 'Siljanbassängen - kvartärgeologisk utveckling från isavsmältning till nutid'. Kartering under en vecka av Siljans bottentopografi och sediment genom multibeam-scanning och 'sub-bottom profiling' från Martin Jakobssons (SU) båt 'Skibladir'.

Mars 2020: vinterfältarbete i Dalarna med uppborrning av sjölagerföljder med syftet att rekonstruera den relativa strandförskjutningen för Siljanbassängen från högsta kustlinjen strax efter senaste deglaciationen och fram till nutid.

September - Oktober 2019: fältundersökningar (5 veckor) i södra Sverige för projektet ”sub-till sediments and wind deflation surfares in southren Sweden”. Rekognosering av c. 70 grustag för utval av platser som skall schaktgrävas för sedimentologisk undersökning under 2020.

Augusti 2019: Fältundersökningar i Leksandsområdet för mitt projekt ’Siljanbassängen - kvartärgeologisk utveckling från isavsmältning till nutid’. Borning i torv/sjölagerföljder i Leksandsområdet för att försöka spåra en möjlig katastrofartad sjösänkning av Siljan under tidig-Holocen.

Augusti 2019: Fältundersökning av möjliga gravhögar på Selholmen vid Älvsbyn i Norrbotten. Samarbete med Norrbottens Museum.

April 2019: Presentation i Uppsala av mitt nya SGU-finansierade projekt "Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden" på SGU's 'FoU-dag' den 11 april, med föredrag och poster.

Mars 2019: Fältarbete på Orsajön i Dalarna. Borrning för upptagning av sjösediment för projektet 'Siljanbassängen - kvartärgeologiska utveckling från isavsmältningen till nutid'.

Januari 2019:  Nytt treårigt projekt beviljat från SGU:  "Sub-till sediments and deflation surfaces in south Sweden (https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2019/januari/lldelning-av-externa-forskningsbidrag-2019/). Det betyder intensivt fältarbete i södra Sverige under 2019 och 2020.

December 2018. Erhöll anslag från Kungliga Fysiografiska Sällskapet för projektet: Siljanbassängen - kvartärgeologiska utveckling från isavsmältningen till nutid.

Oktober 2018: Föreläsning i en vecka på UNIS i Longyearbyen, Svalbard, om Sibirisk glaciationshistoria på kursen "Arctic glacial and climate history".

Augusti, 2018: Startade upp förundersökningar i Siljanområdet för ett kommande projekt: kvartärgeologisk utveckling från deglaciation till nutid. Projektet syftar till att förstå utvecklingen i samband med senaste isavsmältningen och relationer till baltiska sänkans vatten för högsta kustlinjen i området (Ancylus-sjön), samt hur Siljansbäckenen isolerats och hur den följande sjöutvecklingen sett ut. I augusti startade jag upp med morfologisk kontroll av LiDAR-kartering samt kartering av Orsasjön bottentopografi med så kallad 'multibeam'-kartering samt sedimentlagerföljderans utbredning med 'sub-bottom profiling'. Projektansökan för kommande borrningsprogram är inlämnad.

Juni, 2018: Ett specialnummer av GFF är ägnat drumliner: "Drumlin formation: a mystery or not". Detta är det publicerade resultatet (7 artiklar) från den konferens vi höll vid institutionen för att 'ära mig' med anledning av min pensionering (har jag inte märkt mycket av) den 1.a januari, 2017. GFF-numret hittas på länken: https://www.tandfonline.com/toc/sgff20/140/2?nav=tocList

Juni, 2018: MicroWine 2-dagars konferens i Bordeaux, Frankrike. MicroWine är ett EU/’Marie Currie network program’, med 15 phd-studenter som förväntas ha sina avhandlingar klara vintern 2018/2019. Vår student Rui Santini, handledd av Kurt Kjaer (Geologiskt Museum, Köpenhamn) och mig, presenterade våra vingårdsstudier från Australien, Spanien och Danmark.

April, 2018: Sista 'Past Gateways'-mötet, anordnat av University of Durham, England, under 4 dagar i vackert vårväder. Och Durham är en fantastisk universitetsstad! Tre dagas föredrag om Arktisk kvartärgeologi (mitt var om Taimyrhalvöns (Sibirien) glaciala historia) och en dags exkursion över vackra drumlinfält runt Penninska bergen.

Januari, 2018: Nordiskt Geologiskt Vintermöte, Köpenhamn, Danmark. En 3-dagars konferens främst samlande nordiska geologer över hela ämnesfältet.

December, 2017: AGU (American Geophysical Union) i New Orleans, USA. Samlande cirka 21 000 geologer.

Augusti 2017: Fältarbete på Sjaellands Odde, Danmark. Borrning för upptagning av sedimentsekvenser på vingården Örnberg för MICROWINE-projektet.

Maj 2017: Ett mini-symposium och exkursion på temat " The Beauty of Drumlins and the Mystery of their Genesis " som andordades på Geologiska institutionen med anledning av min pensionering. Kollegor kom från Kanada, USA, Storbritannien, Norge, Danmark och Sverige för att hålla inspirerande föredrag på ovanstående tema och vi hade en trevlig exkursion till Småland under fantastiskt vårvädret.

April 2017: Presentation av forskningsresultat från mitt SGU-finansierade projekt 'A glacial-geologic enigma: ice streams over south Scandinavia and no ice in the north. Is this a possible scenario?' vid det årliga FoU-seminariet vid SGU i Uppsala.

September 2016: Fältarbete i Ribera del Duero, Spanien. Borrning för upptagning av sedimentsekvenser i Dominio de Pingus vingårdar för MICROWINE-projektet.

Augusti 2016: Borrning av 25-50 m djupa sedimentsekvenser i Småland (ligger i åldersspannet 50,000-25,000 år sedan, således före det senaste istidsmaximat), SGU-finansierat treårs-projekt.

Maj 2016: Pris för 'GFF Best article award 2015' för Möller & Dowling, 2015: The importance of thermal boundary transitions on glacial geomorphology; mapping of ribbed/hummocky moraine and streamlined terrain from LiDAR, over Småland, South Sweden. GFF 137, 252–283. Länk: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11035897.2016.1183412#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzExMDM1ODk3LjIwMTYuMTE4MzQxMkBAQDA=

April 2016: Presentation vid EGU General Assembly, Wien, med ett föredrag med titeln "On the issue of equifinallity in glacial geomorphology".

Mars 2016: Fältarbete i Margaret River Valley, West Australia. Borrning i sedimentsekvenser i Vasse Felix Estate för MICROWINE-projektet.

Februari 2016: En sorts delavslut av vårt drumlinprojekt för södra Sverige med disputationen av Tom Dowling med en avhandling som består av 6 drumlinrelaterade artiklar.  (https://lup.lub.lu.se/search/publication/402a85a7-7827-43ed-85f6-36a88b2022de)
 
Mars 2015: Vår artikel om mammututdöende publicerades i Nature (Willerslev et al., 2015: Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafauna diet, Nature 506, 47-51). I samband med detta en intervju där jag leker David Attenbourogh. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=TjOXGvka2vs&feature=youtu.be

November 2015: Två veckor borrning med LTH-lokaliserade, VR-finansierade "Infrastrukturborriggen" i 100 m djupa så kallade Alnarpssediment i södra Skåne - med mycket dåliga resultat på grund av tekniska problem. SGU-finansierat tre årsprojekt.

Mars 2014: Fältarbete i Eldslandet, södra spetsen av Sydamerika. Borrning i sjöbassänger längs Beagel-kanalen för havsyterekonstruktion sedan senaste istidsmaximat.

Juli till Augusti 2012: Expedition till Tajmyrhalvön, Arktiska Sibirien. Expeditionsblogg kan ses på: http://www.geol.lu.se/personal/prm/Blogg_Taymyr_2012.htm.

Juli till Augusti 2010: Expedition till Tajmyrhalvön, Arktiska Sibirien. Expeditionsblogg kan ses på: http://www.geol.lu.se/personal/prm/Blogg_Taymyr_2010.htm.

 

 

Undervisning

Som av facket glacialgeolog har jag undervisat om glaciala sediment och landformer samt glacial utvecklingshistoria. Det har också blivit undervisning i tilllämpade aspekter på kvartärgeologin som hydrogeologi, byggnadsgeologi och naturresursgeologi. Under 2017, trots min pensionering, var det undervisning som vanligt. I maj 2018 har min efterträdare, Sven Lukas, tillträtt, och jag kan trappa ner. Jag kommer dock att hålla en del fältundervisning under hösten 2018

Senaste forskningsoutput

Svante Björck, Kurt Lambeck, Per Möller, Nicolas Waldmann, Ole Bennike, Hui Jiang, Dongling Li, Per Sandgren, Anne Birgitte Nielsen & Charles Porter, 2021 jan, I: Quaternary Science Reviews. 251, 106657.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Per Möller, Helena Alexanderson, JOHANNA ANJAR & Svante Björck, 2020 jul 27, I: Boreas. 49, 3, s. 389-416

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Clio Der Sarkissian , Per Möller, Courtney Hofman, Peter Ilsøe, Torben Rick, Tom Schiøtte, Martin Vinther Sørensen, Love Dalén & Ludovic Orlando, 2020 jan 7, I: Frontiers in Ecology and Evolution. 8, 37.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (63)