Pernilla Ny

Universitetsadjunkt, Dr med vet, Leg. Barnmorska, Magister i Internationell hälsa

Forskning

Jag disputerade 2007 med en avhandling från Malmö Högskola med fokus på utlandsfödda kvinnor och mäns upplevelser av den svenska mödrahälsovården. Två av studierna var registerdatastudier med fokus på nyttjandet av vård under graviditet med fokus på födelseland. Där fann vi att det finns skillander på hur man nyttjar den planerade och oplanerade vården olika under kvinnans graviditet.

Därefter gjordes två kvalitativa studier med utlandsfödda mammor och pappor och deras upplevelser av den svenska mödrahälsovården. De intervjuades med tolk på arabiska, både enskilt och i fokusgrupper. Dessa kvinnor och män var mycket nöjda med barnmorskans arbete och bemötande, och för männen var det mycket positivt att få delta i denna vård som blivande pappor. Även om deras roller, som fäder, var mycket förändrade i det nya landet, ofta beroende på arbetslöshet och en vilsenhet. 

 

I min nuvarande forskning deltar jag i ett EU finansierat projekt med Dr Atika Khalf som huvudansvarig där vi studerar barn och ungdomars positiva kroppsbildsuppfattning. Vi har samlat in enkäter  i skolor i Kristianstad och även gjort enskilda intervjuer med barn och ungdomar. Att ha starka stödjande vuxna kring sig är en viktig faktor för dem, för att kunna navigera i samhället och på sociala medier utan att negativt påverkas av den kroppsfokusering som finns. 

 

TIllsammans med Dr Atika Khalaf studerar vi upplevd hälsa under graviditet och har data från det svenska Graviditetsregistret (C). Vi har hittat stöd för att kvinnor som nyttjat privata respektive offentliga vårdgivare (Mödrahälsovård), likväl som först- och omföderskor, yngre och äldre kvinnor har olika upplevd hälsa.

 

TIllsammans med Professor Christine Rubertsson studerar vi kvinnors erfarenheter av bland annat publik amning i ett projekt som görs tillsammans med Irland och Australien. Kvinnor tillfrågades via enkäter på internet kring stödjande faktorer för publik amning och där framkom att kvinnor och barn måste få ta mer plats i det pulika rummet.

Undervisning

I min undervisning arbetar jag dels som adjunkt på Barnmorskeprogrammet där jag, tillsammnans med kollegor, undervisar i Global hälsa, antikonception, graviditeten samt klimakteriekunskap.

From hösten 2021 kommer jag tillsammans med Professor Christine Rubertsson driva en distanskurs inom ämnet AMNING (Amning och amningsstöd) på avancerad nivå, 7.5 hp.

Därutöver är jag engagerad i ssk och röntgen programmet inom mitt område, reproduktiv, perinatal och sexuell omvårdnad.

Sedan innehar jag uppdrag som examinator, och  examinator och handledare för uppsatsarbeten på olika nivåer.

 

Samverkan

Inom ämnet AMNING är jag mycket engagerad och är medlem och Lunds universitets representant inom AMNIS. Utöver det samarbetar jag mycket tillsammas med Kunskapscentrum för Barn och kvinnohälsovård inom Region Skåne för att tillsammans med dem stödja medarbetare med kunskap kopplat till AMNING.

I min tjänst på Lunds universitet,  tillsammans med min kollega Ingela Sjöblom, ingår ett uppdrag att stödja personer med legitimation utanför EU med att kunna legitimera sig i Sverige som barnmorskor. Vi arbetar tillsammans med Socialstyrelsen och erbjuder kunskapsprov, både teoretiska och praktiska prov.

Därutöver är jag i Programdirektör för Specialistsjuksköterskeprogrammet, i nuläget åtta specialistutbildningar.

Yrkesarbete

Blev färdig legitimerad Barnmorska 2001. Arbetar sedan flera år kliniskt som barnmorska, deltid, inom mödravård och sti-mottagning.