Sabina Gusic

knuten till universitetet

Forskning

Sabina Gusic är leg. psykolog och doktorand vid Institutionen för psykologi. Hennes huvudsakliga forskningsintresse berör dissociation hos barn och ungdomar som utsatts för extrem traumatisering i form av krig och/eller organiserad våld.

Dissociation efter krigstraumatisering 

Huvudsyftet med avhandlingen är att undersöka och beskriva dissociation hos barn och ungdomar som utsatts för extrem traumatisering i form av krig och/eller organiserad våld samt att undersöka mängden och typen av dissociation hos barn och ungdomar i familjer där föräldrarna upplevt extrem traumatisering i krig och/eller organiserat våld.

Dissociation och trauma hos barn och ungdomar 

Den forskning som hittills fokuserat på dissociativa symptom och trauma hos barn och ungdomar rör sexuella övergrepp samt fysiskt och psykiskt våld av närstående. Kring annan form av extrem traumatisering är fältet fortfarande till stor del outforskat. Barn och ungdomar som har utsatts för mycket grymma krigsbrott eller andra former av organiserat våld så som tortyr, systematisk våldtäkt och de som bevittnat grymma våldsdåd mot närstående har ofta mycket allvarliga psykiatriska symptom som sträcker sig längre än vad diagnosen Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan omfatta.

Egna och andras kliniska observationer bekräftar att dessa barn och ungdomar kan ha en dissociativ symptombild. En påtaglig brist är att traumatiserade och dissocierande barns kognition och sätt att dissociera inte i tillräcklig utsträckning har jämförts med vad som är normativt bland icke-traumatiserade barn. Detta är särskilt viktigt då barns kognitiva förmåga och medvetande skiljer sig kvalitativt från de vuxnas.

Forskningen kan således bidra med att i denna population

  1. utforska typen och graden av dissociativa upplevelser;
  2. utveckla och validera dissociationsskattningsskalor;
  3. bidra med svar på frågor som rör hur olika traumatiska upplevelser hänger ihop med olika dissociativa upplevelser;
  4. belysa sambandet mellan svårt traumatiserade omsorgspersoner och barnens dissociativa symptom. Detta kan förhoppningsvis leda till bättre sätt att bedöma och behandla gruppen barn och ungdomar med dissociativa symptom.

Senaste forskningsoutput

Sabina Gusic, 2017 mar 23, Lund: Lund University. 162 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

DAVID MARKUSSON CLAVERTZ, Sabina Gusic, Hans Bengtsson, Heidi Jacobsen & Etzel Cardeña, 2017 feb 5, I: Attachment and Human Development. 19, 2, s. 170-190 21 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sabina Gušić, Etzel Cardeña, Hans Bengtsson & Hans Peter Søndergaard, 2017, I: Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma. 26, 10, s. 1132-1149 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)