Sofia Högstrand

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Vattenteknik

Nyckelord

  • Vattenresurshantering, Avloppsvattenrening, Fosfor, Biologisk rening

Forskning

Sommaren 2018 tog Sofia examen som civilingenjör inom ekosystemteknik med inriktning på vattenresurshantering. I hennes examensarbete utvärderades möjligheten att kombinera biologisk rening (MBBR) med adsorptiv rening (PAK) för avskiljning av organiska mikroföroreningar såsom läkemedel från kommunalt avloppsvatten. Hösten 2018 påbörjade hon sina doktorandstudier vid Institutionen för kemiteknik. Hennes forskningsfokus är biologisk avskiljning av fosfor (Bio-P) samt återvinning av detta näringsämne genom utfällning av struvit.

Sofias arbete är en del av det EU-finansierade projektet LIWE LIFE genom vilket ett helt nytt avloppsreningsverk ska anläggas i Lidköpings kommun. Detta reningsverk kommer att innefatta tekniker som Bio-P, sidoströmshydrolys, struvitfällning, ozonering för läkemedelsrening samt skivfilter för avskiljning av partiklar och mikroplaster. LCA-studier kommer att ingå som en del i arbetet.

Sofias doktorandarbete finansieras huvudsakligen av Lidköpings kommun men stöds till viss del också av Svenskt Vatten genom högskoleprogrammet VA-teknik Södra.

Docent Karin Jönsson (LTH) är Sofias huvudhandledare och PostDoc Per Falås (LTH) är biträdande handledare.