Susanna Calling

knuten till universitetet, Docent

Forskning

Kardiovaskulär sjukdom och livsstilsfaktorer

Min forskning fokuserar främst på epidemiologi, inklusive kardiovaskulär sjukdom, livsstil och sociodemografi. Forskningen studerar sambandet mellan övervikt, metabola syndromet och genetiska influenser, liksom effekterna av sociodemografi och livsstilsfaktorer. Övervikt är ett stort hälsoproblem globalt. Min doktorsavhandling visade att överviktiga människor inte är en heterogen grupp, utan en grupp individer vars kardiovaskulära risk skiljer sig beroende på socioekonomiska, metabola faktorer och livsstilsfaktorer. Dessa fynd ger viktig klinisk information vid handläggning av dessa patienter.


Socioekonomiska faktorer och bostadsområde

Primärvården påverkas starkt av den miljö patienterna bor i. Vi har utfört flera studier om hälsoeffekterna för individuella sociodemografiska faktorer samt faktorer som är relaterade till vilket bostadsområde man tillhör.


E-hälsa

E-hälsa introduceras nu snabbt i svensk hälsovård. Det finns emellertid brist på evidens inom detta forskningsområde och studier i primärvårdsområdet är få. Det finns risk för att ny teknik inte är anpassad till äldre multisjuka patienter. Vidare är det inte känt i vilken utsträckning e-hälsa kan användas för primärpreventiva insatser. I en kvalitativ studie analyserar vi attityderna mot e-hälsa hos äldre. Ett annat forskningsprojekt studerar effekten av livsstilsintervention genom SMS till personer med högt blodtryck.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (28)