Susanna Johansson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Juridik och samhälle

Nyckelord

  • child welfare, Barnahus, institutional theory, governance, collaboration

Forskning

Jag disputerade 2011 med en avhandling om samverkan i de sex första Barnahusen i Sverige, som då var en ny modell för samverkan kring utredningar av misstänkta vålds- och sexualbrott mot barn. Studien fokuserar särskilt spänningen mellan välfärd och rättvisa, liksom samverkansprocesser och maktspel mellan ingående organisationer och professioner. Som postdoc-forskare har jag därefter genomfört en komparativ studie av Barnahusmodellens spridning, styrning och reglering i Norden samt dess påverkan på balansen mellan rättvisa och välfärd i respektive länder. I förlängningen av denna forskning intresserar jag mig nu också för Barnahusmodellens pågående spridning, styrning och implementering i Europa. 

Ett annat aktuellt forskningsfält utgörs av samhälls- och institutionsvård av barn och unga, vilket för närvarande studeras inom ramen för två skilda forskningsprojekt; dels ett historiskt inriktat projekt som undersöker kategoriseringen av psykisk ohälsa bland samhällsvårdade barn över tid, dels ett samtida projekt om akutvården av unga på särskilda ungdomshem utifrån de ungas, personalens och socialtjänstens perspektiv.  

Min forskning relaterar även bredare och teoretiskt till inter-organisatoriska samverkansprocesser liksom nya former av välfärdsstyrning och reglering, främst utifrån en kombination av rättssociologisk och institutionell teoribildning samt maktperspektiv och policyforskning.

 

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammets sjätte och sjunde termin, på kurserna Det sociala arbetets organisering, Kunskapsproduktion i socialt arbete och Socialt arbete med barn och unga (kursföreståndare/kursansvar), samt med handledning och examination av uppsatser/examensarbeten. Jag är även handledare på master- och forskarutbildningarna i socialt arbete.

Samverkan

Jag är medlem i följande forskningsnätverk/forskargrupper:

Sociology of Social Policy and Welfare, ESA

Nordic Network for Children's House/Barnahus Research

Nationellt nätverk för samverkansforskning

Barnrättsinstitutet, Lunds universitet

Barn, familj och välfärd, Socialhögskolan, Lunds universitet

Organisation och organisering, Socialhögskolan, Lunds universitet

Senaste forskningsoutput

Lina Ponnert & Susanna Johansson, 2018 jan 10, I : British Journal of Social Work. 48, 7, s. 2020–2037 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (35)