Titti Mattsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Nyckelord

  • Health Law Centre, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments, Law and Vulnerabilities, Norma Elder Law Research Group

Forskning

Forskning

Jag är professor i offentlig rätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. Mina forskningsområden innefattar socialrätt, health law, barnrätt och äldrerätt. Jag är docent i socialrätt såväl som i socialt arbete och använder gärna tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade metoder och angreppssätt. Övergripande kan min forskning sägas behandla rättsliga, sociala och etiska frågor rörande offentligrättslig verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jag har mångårig erfarenhet av interdisciplinära, internationella och komparativa forskningssamarbeten med forskare i rättsvetenskap och socialt arbete nationellt såväl som internationellt. Min publikationslista omfattar ett flertal monografier, antologier, bokkapitel, artiklar i internationella och nationella tidskrifter samt lagkommentarer. Jag är redaktör för European Journal of Health Law. Annan pågående forskningsrelaterad verksamhet omfattar bl.a. uppdragen som styrelseledamot i Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, ledamot i Sveriges medicin-etiska råd (SMER) samt ledamot i styrelsen för European University Institute. Jag deltar regelbundet som sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt som utvärderare av forskningsprojekt/forskningsmiljöer i Norden och EU. Under åren 2013-2018 var jag medlem i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap samt ledamot i/ordförande för beredningsgruppen för filosofi, juridik, etik och kriminologi. Under samma tidsperiod var jag ledamot i Barnombudsmannens expertråd. Jag har vidare erfarenhet av forskarvistelser i USA och Turkiet samt som gästprofessor i socialt arbete i Sverige.

Jag har tre pågående tvärdisciplinära forskningsprojekt (rättsvetenskap/socialt arbete). I projekt Vems röst? Biståndshandläggning och demens (2019-2020), finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse, analyseras socialtjänstens ansvar för dementas vardag i förhållande till den enskildes beslutsförmåga/kapacitet. Projektet Ålder eller behov? Ålderskategoriseringar som grund för omsorg och stöd till äldre (2018-2020, Forte) behandlar frågan om ålder som organiserade princip för att fördela stödinsatser till äldre personer i praktisk tillämpning och i policy/lagtext.
I projektet Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken (2018-2020, Forte) analyseras, jämförs och fördjupas kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter.

År 2018 startade jag en forskningsmiljö i Health Law vid den Juridiska fakulteten (finansierad av Crafoordska stiftelsen) där etablerade såväl som mer juniora forskare tar sig an de mest angelägna utmaningarna för den svenska och europeiska hälso- och sjukvården. Här samlas framstående forskare i medicinsk rätt, offentlig rätt, socialrätt, barnrätt, äldrerätt, disability law, mänskliga rättigheter och socialt arbete i nära samarbete med forskare och praktiker i medicin, odontologi, life sciences och medicinsk etik. Se vidare miljöns hemsida, http://www.jur.lu.se/#!healthlaw

Jag är koordinator för Normas äldrerättsliga forskningsmiljö (www.jur.lu.se/elderlaw) vid den Juridiska fakulteten. Denna miljö har syftet att utgöra en integrerad forskningsmiljö för forskning i äldrerätt i Sverige och Norden samt att etablera äldrerätten som ett nytt självständigt rättsområde. Vi har även att utvecklat forskningssamarbete med forskare i Europa, USA och Asien. Jag har (tillsammans med prof. Issi Doron, University of Haifa) under 2019 initierat och startat ELAN, European Law and Ageing Network där forskare från 14 europeiska länder ingår.

Tillsammans med Ulrika Andersson förestår jag även den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, se vidare www.jur.lu.se/rattochutsatthet. Forskningen inom miljön kopplar samman socialrätt och straffrätt, och tar därmed ett samlat grepp på frågor som är gemensamma för offentligrättslig forskning. Forskningsmiljön är en av tre ”vulnerability research hubs” (där även Emory Law School och Leeds Law School ingår) och vars utgångspunkt är vulnerability teorin, utarbetad av prof Martha Albertson Fineman.

Undervisning
Jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i socialrätt, äldrerätt och förvaltningsprocessrätt på avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Generationskonflikter i rätten och Health Law, vilka är kurser som jag också är kursföreståndare för. Jag handleder examensarbeten i socialrätt, offentlig rätt och familjerätt samt examensarbeten knutna till de två ovan nämnda kurserna.
Jag är för närvarande handledare för fem doktorander: huvudhandledare för Martina Axmin och Mirjam Katzin, doktorander i socialrätt, samt till Lisa Kerker och Sofial Åkerman, båda doktorander i offentlig rätt. Jag är vidare biträdande handledare för Lovisa Häckner Posse. Jag har handlett såväl avhandlingar i rättsvetenskap som i socialt arbete fram till disputation. Jag har varit medlem i betygsnämnden vid ett antal disputationer i Sverige, Danmark och Norge i ämnesområden såsom förvaltningsrätt, familjerätt, barnrätt, skolrätt, socialrätt, socialt arbete och rättssociologi.
Samverkan
Jag har en mångårig och bred erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället. Förutom ofta förekommande föreläsningar för myndigheter, ideell verksamhet och domstolar har jag goda kontakter med verksamma jurister och andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, familjerätten samt socialtjänsten. Jag utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer samt företräder Sverige vid European University Institute. Mitt engagemang i etiska frågor tar sig bl. a. uttryck i att jag är vice ordförande för Region Skånes etiska råd samt ledamot i Sveriges Medicin-etiska råd (SMER). Sedan ett antal år tillbaka skriver jag kommentarer i offentlig rätt och familjerätt (de senare tillsammans med jur. dr. Lotta Dahlstrand, utvecklingschef vid Familjens jurist) samt i Karnov/Lexino.

 

Undervisning

 

Jag är mycket intresserad av undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i socialrätt, äldrerätt och förvaltningsprocessrätt på avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Generationskonflikter i rätten och Health Law, vilka är kurser som jag också är kursföreståndare för. Jag handleder examensarbeten i socialrätt, offentlig rätt och familjerätt samt examensarbeten knutna till de två ovan nämnda kurserna.


Jag är för närvarande handledare för fem doktorander: huvudhandledare för Martina Axmin och Mirjam Katzin, doktorander i socialrätt, samt till Lisa Kerker och Sofial Åkerman, båda doktorander i offentlig rätt. Jag är vidare biträdande handledare för Lovisa Häckner Posse. Jag har handlett såväl avhandlingar i rättsvetenskap som i socialt arbete fram till disputation. Jag har varit medlem i betygsnämnden vid ett antal disputationer i Sverige, Danmark och Norge i ämnesområden såsom förvaltningsrätt, familjerätt, barnrätt, skolrätt, socialrätt, socialt arbete och rättssociologi.

Samverkan

Jag har en mångårig och bred erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället. Förutom ofta förekommande föreläsningar för myndigheter, ideell verksamhet och domstolar har jag goda kontakter med verksamma jurister och andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, familjerätten samt socialtjänsten. Jag utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer samt företräder Sverige vid European University Institute.

Mitt engagemang i etiska frågor tar sig bl. a. uttryck i att jag är vice ordförande för Region Skånes etiska råd samt ledamot i Sveriges Medicin-etiska råd (SMER). Sedan ett antal år tillbaka skriver jag kommentarer i offentlig rätt och familjerätt (de senare tillsammans med jur. dr. Lotta Dahlstrand, utvecklingschef vid Familjens jurist) samt i Karnov/Lexino.

 

Forskning

Forskning

 

Jag är professor i offentlig rätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. Mina forskningsområden innefattar socialrätt, health law, barnrätt och äldrerätt. Jag är docent i socialrätt såväl som i socialt arbete och använder gärna tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade metoder och angreppssätt. Övergripande kan min forskning sägas behandla rättsliga, sociala och etiska frågor rörande offentligrättslig verksamhet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jag har mångårig erfarenhet av interdisciplinära, internationella och komparativa forskningssamarbeten med forskare i rättsvetenskap och socialt arbete nationellt såväl som internationellt. Min publikationslista omfattar ett flertal monografier, antologier, bokkapitel, artiklar i internationella och nationella tidskrifter samt lagkommentarer. Jag är redaktör för European Journal of Health Law. Annan pågående forskningsrelaterad verksamhet omfattar bl.a. uppdragen som styrelseledamot i Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, ledamot i Sveriges medicin-etiska råd (SMER) samt ledamot i styrelsen för European University Institute. Jag deltar regelbundet som sakkunnig vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering samt som utvärderare av forskningsprojekt/forskningsmiljöer i Norden och EU. Under åren 2013-2018 var jag medlem i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap samt ledamot i/ordförande för beredningsgruppen för filosofi, juridik, etik och kriminologi. Under samma tidsperiod var jag ledamot i Barnombudsmannens expertråd. Jag har vidare erfarenhet av forskarvistelser i USA och Turkiet samt som gästprofessor i socialt arbete i Sverige.

 

Jag har tre pågående tvärdisciplinära forskningsprojekt (rättsvetenskap/socialt arbete). I projekt Vems röst? Biståndshandläggning och demens (2019-2020), finansierat av Familjen Kamprads forskningsstiftelse, analyseras socialtjänstens ansvar för dementas vardag i förhållande till den enskildes beslutsförmåga/kapacitet. Projektet Ålder eller behov? Ålderskategoriseringar som grund för omsorg och stöd till äldre (2018-2020, Forte) behandlar frågan om ålder som organiserade princip för att fördela stödinsatser till äldre personer i praktisk tillämpning och i policy/lagtext.

I projektet Barnavårdsutredning i privat regi – förekomst, organisering och betydelse för praktiken (2018-2020, Forte) analyseras, jämförs och fördjupas kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter.

 

År 2018 startade jag en forskningsmiljö i Health Law vid den Juridiska fakulteten (finansierad av Crafoordska stiftelsen) där etablerade såväl som mer juniora forskare tar sig an de mest angelägna utmaningarna för den svenska och europeiska hälso- och sjukvården. Här samlas framstående forskare i medicinsk rätt, offentlig rätt, socialrätt, barnrätt, äldrerätt, disability law, mänskliga rättigheter och socialt arbete i nära samarbete med forskare och praktiker i medicin, odontologi, life sciences och medicinsk etik. Se vidare miljöns hemsida, http://www.jur.lu.se/#!healthlaw

 

Jag är koordinator för Normas äldrerättsliga forskningsmiljö (www.jur.lu.se/elderlaw) vid den Juridiska fakulteten. Denna miljö har syftet att utgöra en integrerad forskningsmiljö för forskning i äldrerätt i Sverige och Norden samt att etablera äldrerätten som ett nytt självständigt rättsområde. Vi har även att utvecklat forskningssamarbete med forskare i Europa, USA och Asien. Jag har (tillsammans med prof. Issi Doron, University of Haifa) under 2019 initierat och startat  ELAN, European Law and Ageing Network där forskare från 14 europeiska länder ingår.

 

Tillsammans med Ulrika Andersson förestår jag även den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, se vidare www.jur.lu.se/rattochutsatthet. Forskningen inom miljön kopplar samman socialrätt och straffrätt, och tar därmed ett samlat grepp på frågor som är gemensamma för offentligrättslig forskning. Forskningsmiljön är en av tre ”vulnerability research hubs” (där även Emory Law School och Leeds Law School ingår) och vars utgångspunkt är vulnerability teorin, utarbetad av prof Martha Albertson Fineman.

 

Undervisning

Jag har ett stort intresse för undervisning och pedagogiska frågor, och undervisar i socialrätt, äldrerätt och förvaltningsprocessrätt på avancerad nivå på juristprogrammet, särskilt på kurserna Generationskonflikter i rätten och Health Law, vilka är kurser som jag också är kursföreståndare för. Jag handleder examensarbeten i socialrätt, offentlig rätt och familjerätt samt examensarbeten knutna till de två ovan nämnda kurserna.

Jag är för närvarande handledare för fem doktorander: huvudhandledare för Martina Axmin och Mirjam Katzin, doktorander i socialrätt, samt till Lisa Kerker och Sofial Åkerman, båda doktorander i offentlig rätt. Jag är vidare biträdande handledare för Lovisa Häckner Posse. Jag har handlett såväl avhandlingar i rättsvetenskap som i socialt arbete fram till disputation. Jag har varit medlem i betygsnämnden vid ett antal disputationer i Sverige, Danmark och Norge i ämnesområden såsom förvaltningsrätt, familjerätt, barnrätt, skolrätt, socialrätt, socialt arbete och rättssociologi.

Samverkan

Jag har en mångårig och bred erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället. Förutom ofta förekommande föreläsningar för myndigheter, ideell verksamhet och domstolar har jag goda kontakter med verksamma jurister och andra yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, familjerätten samt socialtjänsten. Jag utför regelbundet expertarbete för svenska och internationella myndigheter och organisationer samt företräder Sverige vid European University Institute. Mitt engagemang i etiska frågor tar sig bl. a. uttryck i att jag är vice ordförande för Region Skånes etiska råd samt ledamot i Sveriges Medicin-etiska råd (SMER). Sedan ett antal år tillbaka skriver jag kommentarer i offentlig rätt och familjerätt (de senare tillsammans med jur. dr. Lotta Dahlstrand, utvecklingschef vid Familjens jurist) samt i Karnov/Lexino.

 

Senaste forskningsoutput

Titti Mattsson, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet : Socialtjänst. Björne, P., Broström, L., Mattsson, T., Sahlin, N-E., Salonen, T. & Stenström, N. (red.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 23 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Titti Mattsson & Dahlstrand, L., 2019, Blendow Lexnova.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (164)