Titti Mattsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Juridik

Nyckelord

  • Health Law Centre, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Jag är professor i offentlig rätt på Juridiska fakulteten i Lund. Jag forskar och undervisar i socialrätt, förvaltningsprocessrätt och familjerätt. Jag är docent i socialrätt och i socialt arbete. Övergripande kan min forskning sägas behandla rättssäkerhets- och integritetsfrågor rörande socialrättslig verksamhet, särskilt vad avser socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Jag är också särskilt intresserad av hur ålder används inom juridiken (barnrätt, äldrerätt). Vidare kan min forskning till största delen sägas vara tvärvetenskaplig och bedrivas inom ramen för nationella eller internationella forskarnätverk och forskarmiljöer. 
 
En betydande del av min forskning rör den sociala barn- och ungdomsvården.  Inom ramen för detta område har jag bland annat undersökt villkoren för tvångsvård av barn och unga, deras rättsliga ställning i familjehem och i institutionsvård samt förutsättningar för och konsekvenser av beslut om familjehemsplaceringar, vårdnadsöverflyttningar och adoptioner. Ett forskningsprojekt har även handlat om den straff- och socialrättsliga hanteringar av ungdomar som begår gängrelaterade brott.
Jag forskar i hälso- och sjukvårdsrätt. Ett nyligen avslutat projekt, Forskning på beslutsoförmögna – en rättsvetenskaplig av etikprövningslagen och dess tillämpning, har haft som syfte är att studera vilka avvägningar som görs i ärenden som rör etikprövning av forskning på forskningspersoner med nedsatt beslutsförmåga. Projektet har bedrivits i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för medicinsk etik vid LU. Jag har också forskat om diskriminering av patienter inom hälso- och sjukvården inom ramen för ett EU-rättsligt projekt. Ett annat EU-rättsligt uppdrag har varit att undersöka möjligheterna för fri rörlighet för e-hälsotjänster inom EU.
 
För närvarande är jag engagerad i en interdisciplinär forskningsstudie som rör e-hälsa vid Lunds universitet där vi studerar tillämpnigen av appar för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Jag är vidare engagerad i flera skrivuppdrag relaterade till hälso- och sjukvård och äldre, däribland som redaktör för en bok i Äldrerätt.
 
Tillsammans med Ulrika Andersson förestår jag den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Rätt och utsatthet, se vidare www.jur.lu.se/rattochutsatthet. Forskningen inom miljön kopplar samman socialrätt och straffrätt, och tar därmed ett samlat grepp på frågor som är gemensamma för offentligrättslig forskning. J
 
Jag deltar vidare i Normaprogrammet (www.jur.lu.se/norma) och till denna kopplade forskningsmiljön Äldrerätt, se www.jur.lu.se/elderlaw. I forskningsprojekt ”Aktivt åldrande för alla?” undersöker jag bland annat äldre personers rättsliga ställning i hälso- och sjukvården. Sedan 2017 är jag koordinator för detta älderättsprojektet inom Normamiljön.

Undervisning

Jag undervisar på juristprogrammet på avancerad nivå i ämnena förvaltningsprocessrätt, socialrätt och familjerätt. Härutöver handleder jag examensarbeten i den nämnda ämnena.

Under 2017 är jag gästprofessor vid institutionen för socialt arbete vid Linnéuniverstet (25%) med uppdraget att utveckla en barn- och familjeforskningsenhet.

 

Jag handleder doktorandstudenter. För närvarande är jag handledare för Mirjam Katzin, Lisa Kerker och Mareike Persson vid Juridiska fakulteten, samt Anne-Lie Vainik i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Samverkan

Min forskning är nära kopplad till mina expertuppdrag . Jag är expert för Barnombudsmannen och sitter i flera etiska styrelser, däribland som vice ordförande i Region Skånes etiska råd. Jag är medlem av Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet samt observatör (tidigare ordförande) i beredningsgruppen för filosofi och rättsvetenskap.  Andra pågående expertuppdrag är svensk representant i styrelsen vid European University Institutet (EUI), observatör (tidigare ordförande) för NOP-HS för Nordic Scientific tidskrifter och svensk representant samt del av Advisory Board vid European Health Law Association. Jag skriver regelbundet expertkommentarer i familjerätt och offentlig rätt för Blendow Lexnova.

Under 2017 är jag tjänstledig 25% vid Juridiska fakulteten för att delta som gästprofessor vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitet med uppgift att bidra till vidareutvecklingen av en stark barn-, ungdoms- och familjeforskningsmiljö.

Utöver demer akademiska expertuppdragen är jag angelägen att samverka med övriga samhället. och deltar i den offentliga debatten i aktuella juridiska frågor i media samt håller offentliga föreläsningar för kommuner och andra offentliga organ. 

Senaste forskningsoutput

Titti Mattsson, 2018 feb, Blendow Lexnova.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Titti Mattsson, 2018, Socialrätt under omvandling: om solidaritetens och välfärdsstatens gränser. Erhag, T., Leviner, P. & Lind, A-S. (red.). Liber, s. 132-152 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (149)