Torbjörn Lundberg

Doktorand, Vetenskapsmästare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Nyckelord

  • Lundsträngmodellen, händelsegeneratorer, Angantyr, tungjonskollisioner, PYTHIA

Forskning

Jag arbetar med teoretisk partikelfysik. Mitt huvudintresse är termisk kvantfältteori och dess inverkan på observabler. Mitt masterarbete berör temperatureeffekter på partikelsönderfall som sker i ett medium. Min doktorandtjänst syftar till att närmare undersöka samt jämföra grundläggande antaganden i olika formalismer som tillämpas för simulering av tungjonskollisioner. En formalism med tillhörande simuleringsprogram Angantyr, som grundar sig i Lundamodellen, utgör grunden för min studier.

Jag arbetar för närvarande med professor Leif Lönnblad med målet att bidra till utvecklingen av händelsegeneratorer för tungjonskollisioner som är baserade på Lundsträngmodellen (främst PYTHIA8). Mitt första projekt syftar till att implementera en ny typ av interaktion mellan par av Lundsträngar. I nyligen publicerade arbeten har det visat sig att interaktion mellan strängar före hadronisering kan kvalitativt producera effekter som konventionellt tillskrivs hydrodynamiska flöden och vi är intresserade av att utveckla detta 'mikroskopiska' tillvägagångssätt så långt som möjligt. Parallellt är jag involverad i ett granskande projekt under handledning av docent Roman Pasechnik där vi har undersökt en naiv Z2-symmetri hos den effektiva Yang-Mills-lagrangefunktionen och effekten av en sådan symmetri för den kosmologiska konstantens värde.

Mitt masterarbete genomfördes under handledning av docent Roman Pasechnik och vi undersökte generiska sönderfallshastigheter för (pseudo)skalärer och fermioner i ett termiskt medium. Explicita enloopsberäkningar för Yukawalika teorier utfördes för hand inom ramen för termisk fältteori i jämvikt för reell tid och fundamentala skillnader i sönderfallshastigheten i mediet för (pseudo)skalärer respektive fermioner indentifierades. Projektet resulterade i artikeln Finite temperature effects on decay rates in the real-time formalism av T. L. och Roman Pasechnik.

I huvudsak föredrar jag att arbeta med välgrundade ekvationer när sådan lux finns tillgänglig och jag avnjuter gärna vesäntlig tid spenderad på att sätta mig in i ett ämnesområde relevant för kommande projekt. Konsekvensen blir ofta att jag läser mycket materiel innan jag är bekväm med att utveckla egna tankar på området.