Torvald Larsson

Universitetsadjunkt, Föredragande (Reporting clerk) vid Förvaltningsrätten och Kammarrätten i Göteborg, Praktikant (Academic trainee) vid Sverige FN-representation i Wien, Jur kand, Filosofie kandidat

Forskning

Mitt namn är Torvald Larsson och jag är doktorand i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten i Lund sedan januari 2015. Mitt avhandlingssprojekt handlar om domstolskontroll av förvaltningen med fokus på domstolarnas befogenhet när de prövar överklagade myndighetsbeslut. I projektet jämförs det svenska systemet för domstolsprövning av förvaltningsbeslut med motsvarande system i Danmark och Österrike. Mina handledare är docent Bengt Lundell och docent Henrik Wenander.

Vid sidan av min forskning undervisar jag på juristprogrammets termin 1 (konstitutionell rätt) och fördjupningsdel (förvaltningsprocessrätt).

Senaste forskningsoutput

Visa alla (2)