Yvonne Maria Werner

Professor

Forskning

I min avhandling studerade jag svensk-tyska handelsrelationer runt 1900, och jag har också analyserat hanteringen av självmord i tidigmodern tid i ett mentalitetshistoriskt perspektiv. Men min forskning har framför allt handlat om den katolska kyrkan återetablering i Norden under 1800- och 1900-talet och om nordisk katolicism med fokus på (mot)kultur, identitet, genus och mission. Jag har på grundval av missionsrapporter från katolska präster och ordenssystrar undersökt den katolska missionen i Norden och analyserat katolska konversioner med utgångspunkt från konversionsskildringar av olika slag. Fram till den ekumeniska öppningen på 1960-talet var den katolska verksamheten i Norden inriktad på mission, och syftet var att bygga upp en katolsk miljö med kyrkor, föreningar, skolor och sjukhus. Majoriteten av de i Norden verksamma katolska prästerna och ordenssystrarna kom från det katolska Europa, medan de katolska församlingar som byggdes upp i deras regi främst bestod av nordiska konvertiter. Jag har i flera arbeten belyst de katolska ordenssystrarnas insatser i denna missionsverksamhet och hur kvinnors ordensliv kan ses som en alternativ kvinnlig emancipationsstrategi. Vidare har jag analyserat den moderna katolska traditionalismen, svenskhet, katolicism och europeisk integration samt katolska manlighetsdiskurser i Norden med avstamp i forskningsdebatterna kring kristendomens feminisering och konfessionalisering och med fokus på katolska ordensmän och präster.

Senaste forskningsoutput

Yvonne Maria Werner, 2021, (Accepted/In press) Handbook of Religious Culture in Nineteenth-Century Europe. Steinhoff, A. J. & Zalar, J. T. (red.). De Gruyter

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (152)